Mer skyddsvärd skog riskerar avverkning

Efter årsskiftet ska Skogsstyrelsen inte längre använda begreppet nyckelbiotop när de granskar en skog före avverkning. FOTO: Getty Images

Mer skyddsvärd skog riskerar avverkning

Efter nyår kommer Skogsstyrelsen inte längre att registrera nyckelbiotoper när de kontrollerar skog som ska avverkas. Det riskerar också att påverka den frivilliga skogscertifieringen FSC som använder sig av nyckelbiotopsbegreppet. Samtidigt försvinner alla pengar till biotopskydd nedanför fjällskogen. Resultatet blir förmodligen att mer skyddsvärd skog avverkas nästa år, enligt bedömare på Skogsstyrelsen.

Nyckelbiotoper är områden i skogen som har höga naturvärden och är mycket värdefulla för växter och djur. När Skogsstyrelsen åker ut och tittar på en skog som är anmäld för avverkning gör de en bedömning av om skogen är en nyckelbiotop. Skulle den vara det så blir skogen svår att avverka eftersom ett villkor i skogsbrukets frivilliga certifieringar är att nyckelbiotoper ska bevaras.

LÄS MER: Striden om skogen

Skogsägarorganisationer som LRF har kritiserat detta eftersom de anser att markägare hamnar i kläm, och nu har Skogsstyrelsen beslutat att sluta registrera nyckelbiotoper i samband med avverkningsanmälningar från och med första januari 2021. När Skogsstyrelsen åker ut för att granska en skog som ska avverkas kommer de att anteckna om de hittar speciella arter eller andra natur- och kulturvärden, men de kommer inte att använda ordet nyckelbiotop, enligt Anders Engström som är projektledare för nyckelbiotopsinventeringen.

Han säger att det kan bli aktuellt med nyckelbiotopsinventeringar exempelvis i naturreservat, men det ska utredas vidare, och det blir i så fall i väldigt liten omfattning.

Frivillig certifiering bygger på nyckelbiotoper

Men det viktigaste användningsområdet för nyckelbiotopsbegreppet i praktiken är att den frivilliga skogscertifieringen FSC använder det. Den som följer FSC:s certifiering ska inte avverka nyckelbiotoper.

Vad händer då om Skogsstyrelsen inte längre identifierar nyckelbiotoper före avverkning, kan de som köper FSC-certifierat timmer lita på att det inte kommer från nyckelbiotoper?

− FSC:s krav är de samma oavsett. Den som är certifierad ska identifiera och skydda sina nyckelbiotoper. Det som händer nu är att de certifierade får ett större ansvar i att själva hitta nyckelbiotoperna, säger Henrik von Stedingk på FSC Sverige.

Linda Berglund som är sakkunnig i skogsfrågor på WWF håller med om att det är markägaren som ansvarar för att inte avverka nyckelbiotoper men hon är ändå oroad.

− Skogsstyrelsen har haft funktionen att fånga upp det som faller igenom nätet, och nu är risken att maskorna i det nätet blir större.

Så antingen blir det fler områden som faller igenom eller också blir det mer jobb för skogsägarna att själva fånga upp sina nyckelbiotoper?

− Ja, mest troligt blir det både och.

Stickproven är få

Detsamma tror Johan Åberg som är specialist på områdesskydd på Skogsstyrelsen. Visserligen gör revisionsföretagen stickprov men de är ganska få, så sammantaget leder detta till att fler områden av nyckelbiotopsklass kommer att avverkas, tror han.

Vad kan en skogsstyrelseanställd göra om hen åker ut efter nyår till ett område som ska avverkas och upptäcker att det är en solklar nyckelbiotop?

− Normalt har vi vissa möjligheter att skydda området genom att bilda ett biotopskydd eller teckna naturvårdsavtal, men nu har vi inga pengar till det, säger Johan Åberg.

Pengarna räcker inte

Nästa år har Skogsstyrelsen inte råd att skydda en enda kvadratmeter nedanför den fjällnära skogen som det ser ut nu, förklarar han. I juni blev det klart att myndigheten måste betala ersättning när de inte ger tillstånd till markägare att avverka i fjällnära skog. Sedan dess har rekordmånga ansökt om att få avverka sin fjällnära skog. I september 50-dubblades ytan som markägare vill avverka jämfört med samma månad förra året. Enligt Skogsstyrelsens prognoser kommer de att behöva 360 miljoner för att täcka ersättningarna till fjällnära skog-ärendena, men i höstbudgeten fick de bara 193 miljoner, som ska täcka både ersättningar i de fjällnära målen och annat skydd av skog i hela landet.

− Så vi sitter pyrt till. Anslaget räcker inte till ärendena ovan fjällnäragränsen, och inte alls till skydd i övriga landet eller till att sköta de områden vi redan skyddat, säger Johan Åberg.

LÄS MER: Pengar till skydd av skog räcker inte

Finns det någon annan möjlighet för Skogsstyrelsen att skydda avverkningsanmälda skogar med höga naturvärden, om ni inte har några pengar till skydd?

− Vi får förbjuda en skoglig åtgärd som på ett väsentligt sätt skadar naturmiljön enligt sjätte paragrafen i miljöbalkens tolfte kapitel. Den paragrafen har vi inte använt så mycket förut, men nu blir vi kanske tvungna att nyttja den mer. Regeringen har en tydlig ambition om att skyddsvärda skogar inte ska avverkas.

Mer skyddsvärd skog kan avverkas

Men även om Skogsstyrelsen beslutar om förbud enligt miljöbalken kommer sammantaget mer skyddsvärd skog att avverkas nästa år om regeringen inte skjuter till nya pengar, tror Johan Åberg.

Myndigheten har begärt mer pengar från regeringen men vet inte om eller när det kommer. Landsbygdsminister Jennie Nilsson säger till Sveriges natur att höjda anslag tidigast kan bli aktuellt i vårändringsbudgeten i april. Hon säger också att regeringen inväntar Skogsutredningen som ska läggas fram den 30 november. Innan dess vill de inte komma med några förslag på området.

Mer om beslutet att sluta registrera nyckelbiotoper:

LÄS MER: Registering av nyckelbiotoper upphör när nya metoder finns på plats

Mer om domarna som gäller fjällnära skog:

Rekordstora ansökningar om avverkning av fjällnära skog

Domen mot Skogsstyrelsen om fjällnära skog står fast

Senaste nytt från Sveriges Natur direkt i ditt flöde Följ oss på X