Nominerad till Årets Tidskrift 2022 och Publishingpriset 2022

Trots kritiken – Skogsstyrelsen slutar registrera nyckelbiotoper

Trots kritiken – Skogsstyrelsen slutar registrera nyckelbiotoper

Skogsstyrelsen upphör med sin registrering av nyckelbiotoper i samband med avverkningsanmälan, trots oenighet inom styrelsen. Förslaget träder i kraft när styrelsen har utvecklat nya metoder för utredning av avverkningsärenden.
– Det är otroligt anmärkningsvärt att regeringens egen myndighet väljer att fatta ett beslut som föregriper en pågående statlig utredning som ska se över just dessa frågor, menar Malin Sahlin, sakkunnig på Naturskyddsföreningen.

Igår beslutade Skogsstyrelsen att upphöra med registreringen av nyckelbiotoper i samband med avverkningsanmälan, trots oenighet inom styrelsen. Förlaget träder i kraft när styrelsen har utvecklat nya metoder för utredning av avverkningsärenden och andra arbetssätt för att dokumentera miljövärden.

– Beslutet innebär att styrelsen ger i uppdrag åt generaldirektören att ta fram ett utvecklat arbetssätt för en allsidig utredning vid handläggning av avverkningsanmälningar så att Skogsstyrelsen kan upphöra med att registrera nyckelbiotoper i samband med avverkningsanmälningar senast 31 december 2020, säger Mats Wiberg, ordförande i Skogsstyrelsens styrelse, i ett pressmeddelande.

Bakgrunden till beslutet är att Skogsstyrelsen inte anser att registrering av nyckelbiotoper borde ingå i tillsynsverksamheten när den sker i samband med avverkningsärenden. Detta eftersom tillsynen syftar till att kontrollera att lagen följs – och nyckelbiotopsinventering regleras inte i lag.

LÄS MER: Bara hälften av nyckelbiotoperna upptäckta

”Skogsstyrelsen avgör inte hur det ska gå till när skog avsätts”

Förslaget skickades ut på remiss under hösten och mötte då massiv kritik från flera aktörer som bland annat menade att förslaget kommer försvåra möjligheten att uppnå miljömålet Levande skogar försvåras. Peter Jernberg, pressansvarig på Skogsstyrelsen, kontrar med att många av remissvaren byggde på antagandet att en nyckelbiotop inte avverkas när den har registrerats, något som Skogsstyrelsen inte kan grunda sitt beslut på eftersom det skulle indikera att syftet med registreringen är ett annat än att bygga upp ett kunskapsunderlag. Han är också tydlig med att beslutet inte försvårar möjligheterna att uppnå uppsatta miljömål.

– Nyckelbiotopsinventeringen är i sig inte sätt att nå miljömålen eller internationella åtaganden. Nyckelbiotopsdatabasen är ett kunskapsunderlag om var i skogslandskapet det finns biologiskt värdefulla miljöer, som i sin tur är ett medel för att få underlag för planering och beslut. Det är inte Skogsstyrelsens nyckelbiotopsinventering som avgör i vilken omfattning och hur det ska gå till när skog avsätts för naturvård, utan det är politiska beslut och frivilliga åtaganden inom ramen för exempelvis certifieringssystemen.

– I förhållande till politiska beslut om mål eller resurstilldelning, samt frivilliga åtaganden, bedöms den negativa effekten på möjligheterna att nå miljömål, miljökvalitetsmål och internationella åtaganden som liten.

LÄS MER: Massiv kritik mot Skogsstyrelsens förslag om nyckelbiotoper

Miljöorganisationer förkastar beslutet

Beslutet har mött stor kritik från flera miljöorganisationer som menar att Skogsstyrelsen motarbetar en demokratisk process genom att föregå den statliga utredningen som syftar till att se över statens roll gällande nyckelbiotoper. Dessutom menar kritiker att beslutet innebär att Skogsstyrelsen abdikerar från sitt sektorsansvar genom att inte verka för att nå miljökvalitetsmålet Levande skogar och skydda den biologiska mångfalden. Naturskyddsföreningen är starkt kritiska till beslutet och menar att Skogsstyrelsen underminerar sin roll som miljömålsansvarig myndighet.

– Det är otroligt anmärkningsvärt att regeringens egen myndighet väljer att fatta ett beslut som föregriper en pågående statlig utredning som ska se över just dessa frågor. Beslutet går dessutom emot den majoritet av remissinstanser som var negativa till att myndigheten skulle upphöra att registrera nyckelbiotoper, däribland en rad länsstyrelser, menar Malin Sahlin, sakkunnig på Naturskyddsföreningen.

– Skogsstyrelsen kommer nu att försvåra sitt eget arbete på en rad olika områden som t.ex. tillsyn i linje med miljöbalken och som miljömålsansvarig myndighet för Levande skogar. Nyckelbiotoperna har varit en källa till konflikt under många år och samverkansprocessen för nyckelbiotoper misslyckades att lösa upp knutarna under de år den pågick. Resultatet av processen talade dock tydligt för att fortsätta registrera nyckelbiotoper. Hur Skogsstyrelsen nu ska hinna genomföra det resurskrävande arbete som kommer att krävas för att ta fram ett nytt, rättssäkert och accepterat arbetssätt inom loppet av ett år är mycket oklart. Ändå väljer man att kasta ett väl etablerat arbetssätt överbord utan att veta vad det ska ersättas med.

Världsnaturfonden WWF instämmer i kritiken.

– Beslutet slår hårt mot skyddet av naturvärden i skogen. Det är allvarligt att myndigheten föregriper den pågående Skogsutredningen som har till uppgift att utreda just statens roll vid arbetet med nyckelbiotoper. Det är också ansvarslöst att i detta läge fatta beslut om att skrota ett välkänt och genomarbetat system när man inte har kunnat bedöma vad det ska ersättas med, säger Peter Westman, biträdande generalsekreterare vid Världsnaturfonden WWF, i ett pressmeddelande.

LÄS MER: Striden om skogen

Skogsnäringen välkomnar beslutet

Skogsindustrierna är en av de aktörer som ställer sig bakom Skogsstyrelsens förslag att sluta registrera nyckelbiotoper i samband med avverkningsanmälan.

– Det är positivt att myndigheten försöker bryta de låsningar som finns kring nyckelbiotoper. Framåt är det är viktigt att myndigheten utvecklar rådgivningen, en skogsägare ska kunna förvänta sig att få stöd i hur ett aktivt skogsbruk kan ske med hänsyn till naturvärden och lagkrav, säger Linda Eriksson på Skogsindustrierna.

Även Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, välkomnar beslutet.

– Skogsstyrelsens besked är ett viktigt steg i rätt riktning för att komma ifrån den rättsosäkerhet som enskilda utsatts för. Dock kvarstår ett antal frågor kring hanteringen av nyckelbiotoper att lösa, vilket också adresseras i den skogliga äganderättsutredningen som tillsattes i somras, menar Johan Sjöblom på LRF.

Skogsstyrelsen understryker att de kommer fortsätta registrera nyckelbiotoper i samband med andra verksamheter, till exempel i samband med områdesskydd och i uppdragsverksamheten.

Läs Skogsstyrelsens pressmeddelande här 

Artikeln uppdateras.

Läs mer om nyckelbiotoper

Brist på vettigt virke och papper
Mer skyddsvärd skog riskerar avverkning
Kraftig minskning av skyddad skog
Skribent Emma Ugge
Senaste nytt från Sveriges Natur direkt i ditt flöde Följ oss på Twitter