Annons
Garphytteklint ska prövas av regeringen

I skogen i Garphytteklint finns minst ett 60-tal rödlistade arter och många signalarter. Foto: Håkan Lindgren

Garphytteklint ska prövas av regeringen

Efter att länsstyrelsen upphävt Örebro kommuns avverkningsförbud av den skyddsvärda skogen i Garphytteklint överklagar nu kommunen beslutet.

Artikeln har uppdaterats.

Det var i slutet av maj som Länsstyrelsen i Örebro län valde att upphäva ett tidigare avverkningsförbud taget av Örebro kommun. Länsstyrelsen gjorde bedömningen att skogen i Garphytteklint visserligen har höga naturvärden, men att den enskildes rätt att avverka skogen väger tyngre.

Kommunen har inte gjort något fel juridiskt, konstaterade länsstyrelsen då. Nu säger kommunens jurister däremot att länsstyrelsens upphävning lider av brister och ber därför regeringen att pröva ärendet.

Till Sveriges Natur säger kommunstyrelsens ordförande, John Johansson (S), att det är fortsatt kommunens hållning att det ska råda avverkningsförbud tills frågan om att skapa ett naturreservat är utrett.

– I kommunen har vi landat i vad vi tycker så det var det upp till juristerna att avgöra om länsstyrelsen beslut är juridiskt rätt, och de har nu landat i att det finns brister i beslutet. Därför överklagar vi.

Förslag om naturreservat

Som Sveriges Natur rapporterat om tidigare har länsstyrelsen länge försökt få till stånd ett naturreservat i den artrika kalkbarrskogen. Markägaren erbjöds ersättning med 25 procent över marknadsvärdet, men skickade i stället in en avverkningsanmälan.

Länsstyrelsen valde då att inte gå vidare med reservatsbildning, med hänvisning till den nationella skogspolitikens nya inriktning. Myndigheten byggde argumentationen på den skogsproposition som antogs av riksdagen 2021, där frivillighet och markägarintressen ges större utrymme än tidigare.

Läs mer: Strid om skog blir pilotfall

Örebro kommun yrkar i och med överklagande på att regeringen snarast beslutar om så kallad inhibition vilket innebär att länsstyrelsens upphävande av avverkningsförbud inte gäller tills regeringen haft möjlighet att pröva ärendet. Hur lång tid det tar kan inte John Johansson svara på, men förhoppningen är att det sker inom kort.

Samtidigt pågår en parallell process där Skogsstyrelsen sagt ja till avverkningsanmälan för delar av skogen, med vissa förbehåll. Avverkningsanmälan överklagades av kommunen, närboende och lokala Naturskyddsföreningen och fick rätt av Mark- och miljödomstolen. Skogsstyrelsen har tagit vidare avverkningsanmälan till nästa instans.

Enligt ett mejl från Örebro kommun den 30 juni, som Sveriges natur tagit del av, anser handläggare vid Regeringskansliet att det råder förbud mot att avverka Garphytteklint så länge det pågår en prövning av huruvuda området ska bli naturreservat eller inte, dock som längst i tre år. Det är ”… regeringskansliets bedömning är att kommunens interimistiska förbud fortfarande gäller trots att länsstyrelsen meddelat beslut om att upphäva det interimistiska förbudet.”

Senaste nytt från Sveriges Natur direkt i ditt flöde Följ oss på X