”Kommunerna måste agera för våtmarkerna”

Lovisa Johansson (Mp) satt tidigare i Uppsala kommunfullmäktige och kandiderar nu till språkrör för Gröna studenter. Foto: pressbild

Debatt

”Kommunerna måste agera för våtmarkerna”

Sveriges kommunpolitiker kan göra mer för landets våtmarker och därmed för vattenrening, biologisk mångfald och klimatet. Det skriver Lovisa Johansson, som kandiderar till språkrör för Gröna studenter.

Vill du slippa få källaren översvämmad? Våtmarkerna kan fixa det åt oss, gratis.

Pengarna ligger på hög och väntar. Uppsala kommunfullmäktige tog steget i september för att återställa fler våtmarker.

Kommunpolitikerna borde se till att våra kommuner söker statliga pengar för att återställa våtmarker, samt se till att kommunerna har tillräcklig kompetens.

Vi har redan kommit överens. Riksdagen har enats om att vi ska ha myllrande våtmarker. Ändå gör man inte det man sagt. Sverige når inte miljömålet om myllrande våtmarker.

Våtmarker är viktiga för såväl vattenrening, biologisk mångfald som klimatet. Våtmarker gör massor av gratisarbete åt oss, som välfungerande ekosystem gör. Ändå fortsätter dikningsföretagen att torrlägga våtmarker.

I Sverige finns många dikade torvmarker som tidigare var våtmarker. När marken torrläggs avges kol från torven. Totalt handlar det om cirka 11 miljoner ton koldioxidekvivalenter per år, det vill säga mer än hela Sveriges personbilstrafik.

Genom att återställa våtmarker minskas utsläppen av växthusgaser. Samtidigt återställs viktiga livsmiljöer för en stor mängd arter och viktiga ekosystemtjänster stärks. Våtmarker kan anläggas i både stad och land där det passar, vilket även kan förebygga översvämningar.

Denna fråga borde vara lätt att driva som politiker. Förutom att det är ett bra förslag borde det vara relativt enkelt att genomdriva denna politik.

Politiskt finns flera fördelar att driva frågan om att återställa våtmarker. En av dem är bred politisk enighet mellan partierna.

Stödet är också stort bland befolkningen. En opinionsundersökning av SVT/Kantar Public visar att en majoritet av den svenska befolkningen vill återställa fler våtmarker.

Som lokalpolitiker möttes jag av ett brett politiskt stöd i frågan när jag lade en motion om den förra mandatperioden. Det har resulterat i att Uppsala kommun nu är en av dem som tar steget för att återställa fler våtmarker.

Det är fantastiskt att se! Detta görs eftersom kommunfullmäktige röstat ja till motionen. Nu är våtmarker tydligt prioriterade i kommunen, och nästan alla partier är med på tåget.

Bred politisk enighet hänger samman med kontinuitet. När vi är många partier som håller med varandra, kan vi förvänta oss att nästa politiska styre kommer att ha samma hållning som dagens. Då har vi tid att hinna genomföra förslagen.

Ytterligare en fördel för kommuner är möjligheten att söka pengar från staten för återställande av våtmarker. Att återskapa våtmarker kan vara kostsamt, men ser man till helheten är det en väldigt lönsam åtgärd för människor och miljö. Det finns potential för kommuner att söka flera bidrag.

Med rätt kompetens i kommunen kan man också hjälpa kommuninvånare som söker stöd, man kan lyfta våtmarkernas värden i den fysiska planeringen, bättre skydda våtmarker man redan har och sprida kunskap.

Det är hög tid för fler av Sveriges kommuner att agera för våtmarkerna!

Lovisa Johansson, språkrörskandidat Gröna Studenter