Återskapade våtmarker gynnar fågelliv

Skäggdoppingen trivs i våtmarker. Foto: Getty Images

Återskapade våtmarker gynnar fågelliv

Att återställa våtmarker kan öka antalet fåglar med upp till 160 procent. Det visar ny forskning från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU.

Doppingar, änder, svanar, gäss och måsar. Det är några av de fåglar som har visat positiva resultat när en forskargrupp från SLU nu undersökt flera decenniers restaureringsarbete av våtmarker.

Forskarna har tittat närmare på 35 återskapade våtmarker från hela Sverige. Resultaten visar att restaureringen har gynnat många fågelarter. Ökningen varierar mellan olika våtmarker, men det står klart att hälften av fågelarterna ökat i antal med mellan 40 och 160 procent efter restaurering.

Bäst gick det för arter som föredrar öppna sjöytor eller gräsmarker. Arter som behöver mer växtlighet fick ett mer blandat resultat, där exempelvis storspov och brushane minskade i antal.

Inventeringar utförda av ideella krafter har varit avgörande för studien.

– En viktig slutsats av vår studie är att beslutsfattare och miljöskyddsmyndigheter även bör ge riktlinjer för hur restaureringar ska utvärderas, och vid behov ge ekonomiskt stöd för att genomföra inventeringar. Då skulle vi kunna lära oss mer om vilka åtgärder som är effektiva för vilka arter, något vi inte haft tillräckligt med data för att i detalj undersöka i den här studien, säger Ineta Kačergytė, forskare vid SLU, i ett pressmeddelande.

Det senaste seklet har mer än en fjärdedel av Sveriges ursprungliga våtmarker förstörts. Våtmarkerna tillhör de mest artrika livsmiljöerna i landet. Att restaurera dem är dessutom viktigt ur klimatsynpunkt, eftersom våtmark binder koldioxid. Nya beräkningar från Naturvårdsverket visar att fjolårets återskapade våtmarker minskade utsläppen med 7000 ton koldioxidekvivalenter.

Senaste nytt från Sveriges Natur direkt i ditt flöde Följ oss på X