Att bygga ett paradis för bin och människor
Bi på blomma

Bi som trivs i före detta grustag

Föreningsliv

Att bygga ett paradis för bin och människor

Ett gammalt grustag är på väg att bli ett riktigt paradis, både för hotade vilda bin och för natursugna Örkelljungabor. Bakom förvandlingen ligger ett nyskapande samarbete mellan föreningsliv och kommun.

Säsongen går mot sitt slut, men då och då surrar bin runt oss i den gamla grustäkten Ekholm i Örkelljunga i nordvästra Skåne. I en gråfibbla sitter ett ängssmalbi, en av totalt 52 vilda biarter (fyra av dem rödlistade) som inventeringen har visat finns här.

– Fler än vi hade vågat tro. Men även om här bara hade funnits ett tiotal arter skulle det ha varit intressant att se hur många vi kan få hit, säger initiativtagaren Pär Svensson.

Startpunkten var en exkursion som entomologen Mikael Sörensson från Lund ordnade för den lokala kretsen av Naturskyddsföreningen i Örkelljunga sommaren 2015. Han berättade om vilda bin och att deras livsmiljöer hotas av igenväxning. Både på grund av att boplatser försvinner och näringsbrist när floran blir artfattigare.

– Vi började fundera runt det gamla grustaget vid Pinnån som återställdes i början av 2000-talet. Skåneleden går rakt igenom och närheten till Örkelljungas centrum gör att många rör sig här. Miljön är jättefin, men de öppna sandytorna som många bin behöver hade börjat växa igen.

Engagerande sysselsättning

Inspiration och namn hämtades från projektet Biparadiset i Bokhultet i Växjö, men projektet i Örkelljunga fick snabbt en egen profil genom lyckade samarbeten med flera kommunala verksamheter. Gata och park bidrog till exempel med att leverera stammar för att tillverka bihotell och faunadepåer (högar med död ved som fungerar som bostad och föda för fjärils- och skalbaggsarter).

Pär Svensson arbetar själv som aktivitetsledare för kommunens dagliga verksamhet för funktionshindrade och såg en bra möjlighet till engagerande sysselsättning för deltagarna. De har bland annat borrat bohål i olika dimensioner i stammarna och hjälpt till med att röja och anlägga en blomsteräng med nektarrika växter intill vägen som går genom grustaget.

– Vi slängde ut frön och gick vid ängen och tittade på blommor och bin. Det har varit roligt att få hjälpa till, säger Per-Erik Svantesson, en av deltagarna som följt med oss ut.

Sommaren 2016 inventerade entomologen Mikael Sörensson och botanikern Leif Sigebo (som är aktiv i kretsen) djurliv och växter. Sedan arbetade kommun­anställda och kretsaktiva med att frilägga sand, röja sly, glesa ut trädbestånden och ta bort krossten från grusvägen så att insekter kan bygga bon. Fem bänkar har också placerats ut.

Vi går runt i området och ser bland annat en nyskapad sandig brant där man hoppas att få tillbaka backsvalor. De häckade här fram till 1960-talet.

Vandra för bi

En stig leder till en samlingsplats i en liten skogsdunge.

– Särskilt förskolegrupper gillar att sitta där, säger Pär.

Det pedagogiska är viktigt. Genom projektbidrag från Naturskyddsföreningen har man kunnat satsa på skylttexter som förklarar ekologiska samband och nyttan bin och andra insekter gör på ett tillgängligt sätt.

– Hur man förmedlar kunskap spelar stor roll. Vi i föreningen har ofta en grundförståelse som vi utgår för mycket från.

Skyltarna ska också locka besökare att röra sig i området: att ”vandra för bi” som man kallar det.

– Vi vill ha ett naturligt slitage. Det bidrar till att hålla markerna öppna, säger Pär Svensson som hoppas att fler kretsar tar upp idén och skapar egna biparadis.

– Målet är både att gynna vilda bin och skapa pedagogiska naturområden med biologisk mångfald som tema.

Läs mer på kretsens hemsida orkelljunganatur.se. Fler evenemang på naturskyddsforeningen.se