Visenter kan komma att återinföras i Sverige

Visent i polska nationalparken Białowieża. Nu påbörjas en förstudie om återinförande i Sverige. Foto: Getty

Visenter kan komma att återinföras i Sverige

Vilda visenter har inte rört sig i svenska skogar på 8 000 år. Nu ska Skogssällskapet och Sveriges Lantbruksuniversitet inleda en förstudie om att återinföra djuren. En motion till Naturskyddsföreningens riksstämma föreslår också att föreningen verkar för återinförande.

Visent kallas också för europeisk bisonoxe. De sista vilda djuren sköts i bergskedjan Karpaterna på 1920-talet, men har kunnat återinföras genom så kallade rewildingprojekt i bland annat Polen, Rumänien och Ukraina. Visent omfattas av EU:s art- och habitatdirektiv och ses som en prioriterad art att återinföra för att gynna biologisk mångfald enligt Internationella naturvårdsunionen (IUCN).

Den svenska förstudien påbörjas under våren 2023 i området kring Skogssällskapets skogsfastighet Svanå, en fastighet på 1100 hektar norr om Västerås.

Området har stora sammanhängande skogsområden, ligger relativt långt från högtrafikerade vägar och gränsar till visentens ursprungliga utbredningsområde i Mellansverige.

– Skogssällskapet vill uppmuntra till en varierad skogsskötsel och förvaltning av den svenska skogen, och stora gräsätare som visenter skulle kunna bidra till ökad biologisk mångfald. Nu vill vi undersöka om visenterna kan samexistera med natur, allmänhet och markägare, säger Harald Nylinder, affärsområdeschef för Skogssällskapets skogar och initiativtagare till projektet.

Stora gräsätare saknas

– Fram till mitten av 1900-talet fyllde våra skogsbetande kor de funktioner som vilda visenter och uroxar tidigare gjort, genom att de betade gräs och örter i skogen. I dag har vi problem med igenväxning eftersom de stora gräsätarna saknas i skogslandskapet, berättar Karin Fällman Lillqvist, hållbarhetschef på Skogssällskapet.

Förstudien leds av Carl-Gustaf Thulin, forskare vid Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi på SLU. Beroende på förstudiens resultat kan nästa steg bli en ansökan till Naturvårdsverket om att återinföra frilevande visenter.

LÄS MER om rewilding och Carl-Gustaf Thulins forskning

För några veckor sedan ordnade Naturskyddsföreningen i Kalmar län ett kunskapsseminarium om återinförande av en annan karismatisk art som försvunnit från Sverige, svart stork. Läs mer om seminariet.

Svart stork försvann från Sverige på 1950-talet. Foto: Getty

Återinförande av visent diskuteras även inom Naturskyddsföreningen. I en motion till Naturskyddsföreningens riksstämma föreslår Michael Nilsson som är ordförande i Härrydakretsen och Joel Nilsson, som är styrelseledamot i samma krets, att föreningen ska verka för att arten återinförs och ges status som en naturlig del av Sveriges fauna.

”Stora delar av Sverige utgör en del av visentens naturliga utbredningsområde och arten är en viktig nyckelart och skulle om den återinfördes gynna den biologiska mångfalden. Något som även skulle bidra till att Sverige skulle kunna nå sina miljömål”, skriver de i motionen, som också hänvisar till lyckad återetablering av cirka 7 000 vilda visenter i andra europeiska länder.

Riksstyrelsens yttrande i frågan är positivt till artens effekter på ekosystemen. Betandet kan motverka igenväxning och bevara halvöppna och öppna marker som är av stor vikt för många rödlistade och hotade arter.

Avvägningar mellan intressen

Men riksstyrelsen diskuterar också avvägningar mellan olika intressen och utmaningar när det gäller återintroduktion av arten och föreslår ändå avslag på motionen:

”Riksföreningen kommer att bevaka frågan om återintroduktion av visent i Sverige, men då återintroduktion av arter idag inte är ett huvudfokusområde för Naturskyddsföreningen har riksföreningen i dagsläget inte resurser att prioritera arbetet. Riksföreningens arbete fokuserar i stället i huvudsak på att bevara naturtyper och nationellt hotade arter.”

Motionen tas upp till behandling vid riksstämman i Västerås 17-18 juni.

Även Naturskyddsföreningens barn- och ungdomsorganisation Fältbiologerna har i flera år drivit frågan om visentens återinförande.

Senaste nytt från Sveriges Natur direkt i ditt flöde Följ oss på X