Förslag till ökat stöd för lokalt föreningsarbete

Mer medel ska gå till kretsar och länsförbund, anser en del. Här en skogsinventering i Arjeplog. Foto: Johan Fjellström.

Förslag till ökat stöd för lokalt föreningsarbete

Inför Naturskyddsföreningens riksstämma föreslår styrelsen att även del av gåvor ska ingå i återbäringen till föreningens lokalarbete i kretsar och länsförbund runt om i landet. Förslaget är en kompromiss som inte alla är nöjda med.

Som svar på de många motioner som inför riksstämman lagts om Naturskyddsföreningens återbäring till lokalarbete har riksstyrelsen lagt fram en proposition. Det hela är en kompromiss som i korthet går flera av de lagda motionerna till mötes så till vida att även gåvointäkter ska kunna finansiera föreningens lokalarbete på krets- och länsnivå.

Sedan år 2000 går 35 procent av Naturskyddsföreningens medlemsintäkter tillbaka till lokala föreningar och förbund för att stärka deras arbete ute i landet. Som Sveriges Natur tidigare skrivit har dock inte återbäringen ökat i takt med föreningens totala intäkter eftersom återbäringen inte inkluderar till exempel gåvor, som ökat kraftigt de senaste åren.

Efter att återbäringen i tio års tid (2010-2020) varit nio-elva miljoner kronor samtidigt som intäkterna ökat från 149 till 263 miljoner kronor skedde en ökning av återbäringen trots allt 2021. Detta sedan stödet till regionkanslierna ökat, medan stöd till kretsar och länsförbund lämnades i stort sett oförändrat.

Även i år ökar återbäringen, då det förra året skedde en kraftig medlemsökning. Återbäringen landar på 16 miljoner kronor.

För att gå de medlemmar som lagt motioner om ett ändrat system för återbäring till mötes föreslår styrelsen nu i sin proposition att, utöver de 35 procent av medlemsintäkterna som går till lokalt arbete, ska även 35 procent av de gåvor som överskrider 50 miljoner kronor av föreningens totala summa av icke öronmärkta gåvor gå till återbäring. Det vill säga att de första 50 miljoner kronor som kommer till föreningen i gåvor ska finansiera verksamhet på riksnivå medan 35 procent av överskjutande belopp ska gå tillbaka till lokalt arbete ute i landet.

Styrelsens medelväg

– Det här är en diskussion som pågått så länge jag suttit i styrelsen, sedan 2018. Det har kommit in motioner och fattats beslut på stämmor. Mitt intryck är att önskemålen kommer från flera olika håll. Ökad återbäring framförs starkt av många, men i år finns till exempel också fyra motioner som explicit efterfrågar mer personalresurser på rikskansliet på flera områden. Och remissomgången för framtidsstrategin ledde inte till önskemål om sänkta ambitioner. Utifrån allt detta måste man någonstans hitta en medelväg, säger Martin Lindén, andra vice ordförande i Naturskyddsföreningens riksstyrelse.

Att alla kommer bli nöjda med förslaget, tror han inte.

– Det är nog omöjligt. Den här propositionen är summan av vad vi tycker är en rimlig avvägning av de resurser och önskemål som finns.

En som inte är nöjd är Leif Lagebrand, ordförande i Blekinge länsförbund. Han har de senaste åren skrivit flera motioner om hur återbäringen hanteras inom föreningen, så även till årets stämma. Han har även yttrat missnöje om riksstyrelsens proposition fem på Naturskyddsföreningens intrawebb, Naturkontakt.

– Styrelsens proposition fem är något av mitt emellan. Den öppnar för att mer medel ska gå till kretsar och län, men först ska riksföreningen få 50 miljoner kronor. Sen ska vi i folkrörelsen få som en allmosa av överskjutande belopp. Det här är som styrelsen också skriver en lång och pågående historia, men många medlemmar tycker att systemet med återbäring är orättvist eftersom gåvor inte tas med. Uppenbarligen säger styrelsen nu nja, och att pengarna behövs mer på riksplanet, säger han.

Köper inte styrelsens argument

Leif Lagebrand köper inte styrelsens argument att sakkunniga och rikskansliets stöd till kretsar och län skulle drabbas om mer återbäring gick till det lokala arbetet.

– Det vet vi inte, för vi har ingen fakta i målet. Och rikskansliet har under de här åren vuxit in i en kostym med 165 anställda. Det kanske kan kännas surt att behöva trimma på det lite grann, men vi är många som tycker att nu får det vara nog, balansen mellan resurser på riksnivå och län och kretsar måste återställas.

Utöver själva valet till riksstyrelse tror Leif Lagebrand att frågan om återbäring kommer ta stor plats på riksstämman, som hålls i Västerås 17-18 juni i år. Då ska även en ny ordförande väljas. Valberedningen föreslår att Beatrice Rindevall ska ta över efter Johanna Sandahl som avgår efter nio år.

Mer ansvar till riksstämman

Riksstyrelsen föreslår också i proposition tre till riksstämman att Naturskyddsföreningens stadgar ändras på punkt 7 om återbäring. Både till titel som innehåll, från nuvarande formulering:

§ 7 Återbäring
Riksstyrelsen beslutar i vilken omfattning medlemsavgiften ska återbäras till kretsar och länsförbund.

Till ny formulering:

§ 7 Överföring av ekonomiska medel till lokal och regional verksamhet
Riksstyrelsen beslutar, med utgångspunkt i de riktlinjer som fastslagits på riksstämma, i vilken omfattning ekonomiska medel skall överföras till kretsar och länsförbund.

På så sätt vill styrelsen ge mer utrymme åt riksstämman att besluta om hur återbäringen ska betalas ut.

Senaste nytt från Sveriges Natur direkt i ditt flöde Följ oss på X