Annons
Motsägelsefullt om klimat på Trafikverket

Trafikverket och Naturvårdsverket gör olika bedömningar om framtidens infrastruktur. Naturskyddsföreningen vill att de enas. Foton: Getty Images

Motsägelsefullt om klimat på Trafikverket

Trafikverket presenterar dubbla budskap om klimatvinsten med stambanor för höghastighetståg. Nya siffror visar att överflyttningen av trafik från väg till järnväg kan ha underskattats kraftigt i tidigare prognoser. Men planeringen utgår från att det inte spelar någon roll, eftersom vägtrafiken ändå förutsätts vara fossilfri när stambanorna är färdiga.

Att en satsning på järnväg kan spara in trafik längs vägarna spelar mindre roll för klimatet. Det hävdar Trafikverkets projektledare för nya stambanor Anders Karlsson. Han berättar att planeringen utgår från att vägtrafiken ska drivas av alltmer fossilfri el och biodrivmedel framöver. Det gör att målen nås ändå, för såväl år 2030 – en minskning med 70 procent – som för år 2045 med netto noll. När stambanorna är färdiga på 2040-talet ska vägtrafiken redan vara fossilfri.

– Hur mycket överflyttning vi än gör, så ger det ingen klimateffekt  eftersom vägtrafiken inom samma tidshorisont ställer om till klimatneutrala drivmedel, säger Anders Karlsson.

På frågan om hur det går att veta om övergången till biobränslen och el för vägtrafiken går snabbt nog för att nå målet blir svaret att utgångspunkten helt enkelt är att allt ska gå enligt planen:

– Vår planering utgår från att alla övriga åtgärder ger sitt bidrag till lösningen av klimatproblemen.

Stor överflyttning från bil och flyg

Att det nu finns siffror framtagna av eller på uppdrag av Trafikverket som visar att de planerade stambanorna kan ersätta fler flyg och vägtransporter än vad verket tidigare räknat med, spelar därmed ingen större roll för klimatmålen. Betydelsen anses liten av att stambanorna kan ersätta tre miljoner flygresor och nästan lika många längre bilresor, vilket visas i en av de nya rapporterna.

Rapporten som visar att mycket mer trafik flyttas över från bil och flyg än vad Trafikverket tidigare räknat med har titeln Marknadsanalys och möjliga överflyttningar från flyg och bil. Framtagen i samband med uppdraget angående nya stambanor. För flyget handlar det om att överflyttningen till tåg blir tio gånger större än vad verket tidigare räknat med.

De nya beräkningarna utgår från erfarenheter från andra länder, där höghastighetståg redan finns på plats. Överflyttning av trafik från såväl flyg som bil har visat sig vara stor i många fall, och mycket större än vad Trafikverkets vanliga prognoser visar för de planerade svenska höghastighetsbanorna. Det finns liknande exempel från Sverige också, även om det inte finns några riktigt snabba tåg här.

Det nya sättet att räkna bekräftas av ytterligare en ny rapport. Den har gjorts på Trafikverkets uppdrag av den brittiska konsultfirman Jacob’s som är inriktad på höghastighetsbanor. Rapporten New Main Lines, Demand Review visar även den högre siffror för överflyttning från väg till höghastighetståg än vad Trafikverkets gängse analyser utgår från.

Det är alltså detta som inte anses spela någon större roll för klimatet, trots att det handlar om överflyttning till ett trafikslag som räknas som betydligt mer transporteffektivt och som ger mindre klimatpåverkan än dagens vägtrafik.

Annat budskap på hemsidan

Men att klimatmålet skulle kunna nås med fossilfria drivmedel för vägtransporterna är ifrågasatt. Det går till och med att läsa en invändning på verkets egen hemsida, under rubriken ”Klimat”: ”Det behövs även en ny inriktning i planeringen och utvecklingen av samhället och infrastrukturen”. Nya drivmedel leder inte ända fram, utan mer än så behövs, konstaterar Trafikverket här.

Naturvårdsverket och flera andra aktörer pekar i samma riktning. Det här är till exempel Klimatpolitiska rådets uppmaning i den senaste rapporten: ”Se till att den nationella planen för transportinfrastruktur bidrar till ett mer transporteffektivt samhälle inom klimatmålens ramar.”

På Trafikverkets hemsida, under rubriken ”Energieffektivitet och klimatneutralitet – nya stambanor”, kan man också läsa: ”För att uppnå ett transporteffektivt samhälle behöver trafikarbetet med energiintensiva och ytkrävande trafikslag som personbil, lastbil och flyg minska. Transporter och resor med tåg är mer energi- och yteffektiva och är därför en central del i ett mer transporteffektivt samhälle.”

Lennart Lennefors på Trafikverket är den som skrivit rapporten med de nya siffrorna för överflyttning av trafik. Eftersom hans uppdrag är att utreda trafikfrågor, inte klimat, så uttalar han sig inte om vad hans siffror betyder för klimatet.

– Mitt uppdrag var att undersöka om man med ett bredare underlag för beräkningarna kan anta att stambanorna ger större överflyttning från andra trafikslag. Och den frågan är besvarad, säger han.

Sveriges Natur har även sökt anställda på Trafikverket som arbetar med klimatfrågor för en kommentar.

Senaste nytt från Sveriges Natur direkt i ditt flöde Följ oss på X