Ungefär hälften av landets rödlistade arter är knutna till skogen. Bild: Patrik Nylin CC4.0

Färre skogar skyddas

Kraftiga nedskärningar i budgeten för skydd och åtgärder för värdefull natur slår hårt mot den biologiska mångfalden. Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen flaggar för att nybildandet av områdesskydd för skog redan ligger på rekordlåga nivåer.

Jämfört med fjolåret sänks anslagen för skötsel av värdefull natur med 45 procent, en minskning med 931 miljoner kronor. Posten för skydd av värdefull natur, där exempelvis nybildande naturreservat och andra områdesskydd ingår, minskar med 550 miljoner, motsvarande 32 procent mindre än 2022.

Naturvårdsverket varnar för att neddragningarna kommer slå extra hårt mot arbetet med skogsskydd.

Läs också: Regeringen halverar miljöbudgeten

Redan rekordlågt skogsskydd

Samtidigt meddelar Skogsstyrelsen att antalet nybildade områdesskydd redan ligger på rekordlåga nivåer. Från att som mest ha skyddat mellan 5 000 och 6 000 hektar skog om året i början av 2000-talet har arealen stadigt minskat. Nya data för 2022 visar att det bildades formellt skydd på enbart 1 187 hektar ifjol.

En viktig förklaring är bristen på pengar, enligt Skogsstyrelsen. Skogsägare har rätt till 125 procent av marknadsvärdet när stat eller kommun köper skog för att bilda naturreservat eller annat skyddsområde. Nu får myndigheterna hantera mindre summor än tidigare och bland dessa har den fjällnära skogen haft hög prioritet.

– I den skogsproposition som riksdagen behandlade i våras finns en tydlig ambition om att skyddsvärda skogar inte ska avverkas och det skulle i så fall kunna bidra till att vända den negativa trenden för miljömålet Levande skogar. Med de lägre anslagen för skydd av skog faller ansvaret tyngre på markägarna att utan ersättning bevara skyddsvärda skogar. Skogsstyrelsen har de senaste åren äskat om stärkta resurser till formellt skydd, säger Johan Åberg, specialist på områdesskydd på Skogsstyrelsen i ett pressmeddelande.

Arbete mot invasiva arter slopas

Utöver sämre förutsättningar för skogsskydd får den reducerade miljöbudgeten följder på fler håll. Det blir färre åtgärder för bevarande av hotade arter och Naturvårdsverkets medel för att motarbeta invasiva arter försvinner helt.

Dessutom blir det svårare att få till underhåll och skötsel av vandringsleder, vindskydd och andra åtgärder som ökar tillgängligheten i naturen. Enligt Naturvårdsverket försvinner också cirka 1 000 arbetstillfällen, många av dem knutna till landsbygden.

Både Världsnaturfonden WWF och Naturskyddsföreningen är kritiska till nedskärningarna.

– Nu ser vi svart på vitt vilka konsekvenser regeringens minskade miljöbudget får. Det går inte att koka soppa på en spik, och Naturvårdsverket är tydliga med vilka konsekvenser det här får för exempelvis hotade arter och skydd av värdefulla skogar. Det är en riskfylld politik som förvärrar naturkrisen, säger Karin Lexén, generalsekreterare Naturskyddsföreningen i ett pressmeddelande.

De närmsta åren kommer miljöbudgeten krympa ännu mer. Enligt regeringens plan ska budgetområde Allmän miljö- och naturvård mer än halveras, från nära 22 miljarder 2022 till knappa 10 miljarder kronor under perioden 2023-2025.

Senaste nytt från Sveriges Natur direkt i ditt flöde Följ oss på X