Annons

I en ny rapport visar Naturskyddsföreningen att det är möjligt att kraftfullt bygga ut vindkraften i Sverige med högt ställda miljökrav. Foto: Getty Images

Ledare

Viktig vindkraft

Den klimatkris vi befinner oss i kräver en snabb utfasning av fossila bränslen och en kraftig omställning av energisystemet. En grundförutsättning är smartare och mer effektiv energianvändning.

På så sätt kan den totala användningen minska, men i takt med att transporter och industri elektrifieras kommer det att krävas en kraftig utbyggnad av den förnybara elproduktionen.

I Naturskyddsföreningens vision om ett hållbart energisystem i Sverige år 2040 visar vi hur den totala energianvändningen kan minska med 40 procent jämfört med i dag. Kärnkraften är avvecklad och det förekommer inte någon fossil energi. I utbyggnaden av den förnybara elproduktionen kommer vindkraften att ha en avgörande roll. Den har en rad fördelar. Den är konkurrenskraftig och har minimal klimat­påverkan. Men en kraftig utbyggnad innebär också många svåra prioriteringar, inte minst när det gäller lokaliseringen. Utbyggnaden får inte ske på bekostnad av djur­ och naturliv och en rad andra hänsyn måste också tas, exempel­vis till friluftslivet och renskötseln.

I en ny rapport visar vi att det är möjligt att kraftfullt bygga ut vindkraften i Sverige med högt ställda miljökrav. Etableringar i särskilt känsliga områden måste undvikas helt. Det hand­lar om bland annat Natura 2000­områden, naturreservat, biotopskyddsområden, riks­intresse av obrutna fjäll, skogliga värdekärnor, nyckelbiotoper och utsjöbankar. Utöver dessa exklu­deras områden där vindkraft inte är lämplig utifrån specifika lokala förutsättningar, som häck­ande örnar eller särskilt viktiga renskötselområden. Det är också viktigt att vägnät för anläggning och för driftsfasen av vindkraft­verk inte dras genom skogar med höga naturvärden eller andra skyddsvärda områden. Och när vindkraften ska avvecklas bör eventuella naturvärden som bildats på platsen bevaras.

En förutsättning för en tillräcklig produktion i hållbara områden är emellertid att vindkraftverken sprids över hela landet och byggs både på land och till havs. Det som sker i dag – att energislaget i stor utsträckning koncentreras till några få områden i Sverige – är inte hållbart. Ett av de största hindren är Försvarsmaktens möjlighet att helt stoppa vindkraftsetableringar inom sina restriktions­ områden. Dessa täcker nästan halva landet, vilket saknar motstycke i Europa. Naturskydds­föreningen anser att restriktionsområden för vindkraft bör avskaffas eller kraftigt inskränkas. Även kommuner har möjlighet att stoppa etableringar utan möjlighet till över­klagan, vilket hindrar en betydande utbyggnad varje år. Det krävs en reform av det kommunala vetot för att möjliggöra fler hållbara vindkraftsetableringar och samtidigt öka rättssäkerheten.

Vindkraften måste byggas ut för att vi ska klara klimatomställningen, men för att den ska bli hållbar krävs stora förändringar jämfört med i dag. I den nya rapporten visar vi hur.

Ordförande Johanna Sandahl och generalsekreterare Karin Lexén

Läs fler Ledare:

Sveriges tvåfaldiga klimatutmaning
Skydda strandskyddet
Dags att folkbilda om el