Vinnare av Tidskriftspriset 2022 – ÅRETS TIDSKRIFT FACKPRESS
Vinnare av Publishingpriset 2022 – Medlemstidning – Individ

Pandemin visar samhällets sårbarhet

"Ett starkt strandskydd minskar sårbarheten för översvämningar." Foto: Getty

Ledare

Pandemin visar samhällets sårbarhet

Coronapandemin har på kort tid skakat om världen och innebär stort mänskligt lidande och enorma påfrestningar på våra samhällen. Krisen påverkar oss alla. I vardagen, i arbetslivet, i våra relationer till nära och kära, i arbetet för en friskare planet, och i föreningslivet.

För Naturskyddsföreningen har en mycket konkret effekt av coronapandemin blivit att vi tråkigt nog tvingats skjuta upp vår riksstämma. De dagar i juni i Moraparken som många föreningsaktiva hade sett fram emot får i stället genomföras först när omständigheterna medger det. Föreningens kretsar och länsförbund har fått ställa in många aktiviteter men en hel del verksamhet ute i naturen genomförs fortfarande. Det är många som i krisens spår har upptäckt hur viktig närnaturen kan vara. Det påminner om vikten av att försvara vår fantastiska och unika allemansrätt som ger oss tillgång till naturen på ett sätt som är få förunnat.

Pandemin har visat hur skört livet på jorden är, och att frisk miljö, god hälsa och välstånd hänger intimt samman. Den har också tydliggjort hur sårbara våra samhällen är och att vi måste göra allt vi kan för att minska risken för kommande, samhällsgenomgripande kriser. Vikten av att minska utsläppen för att förhindra en klimatkatastrof, liksom att stärka den biologiska mångfalden för att göra ekosystemen mer motståndskraftiga, blir påtaglig.

När regeringen nu sjösätter massiva reformer för att lindra de negativa ekonomiska effekterna är det avgörande att det också tas sikte mot att bygga upp ett långsiktigt hållbart och motståndskraftigt samhälle. Ekonomiska stimulansåtgärder bör fokusera på framtidens branscher och omskolning till gröna jobb – inte på att bevara och förstärka en ekonomi som bygger på fossil energi och ett ohållbart resursutnyttjande. Åtgärder för att minska samhällets sårbarhet och beredskap inför kommande kriser behöver också prioriteras. Ett stärkt ekologiskt, fossilfritt och mer diversifierat jordbruk minskar beroendet av importerade insatsmedel som konstgödsel och bekämpningsmedel. Fler våtmarker skyddar vid torka och bränder, minskar riskerna för översvämning och ökar grundvattenbildningen. Ett starkt strandskydd minskar sårbarheten för översvämningar. Ett mer diversifierat skogsbruk kan göra skogar mer motståndskraftiga mot torra somrar och nya skadeinsekter.

När viruset får fäste i fattigare delar av Afrika, Asien och Latinamerika kommer krisen sannolikt att bli ännu mer påtaglig. Våra samarbets­organisationer rapporterar om regimer som tar coronakrisen till intäkt för att öka förtrycket mot den egna befolkningen. Skydd som byggts upp för miljöförsvarare har försvunnit och polis och militär har getts större handlingsutrymme. Även i vårt närområde, exempelvis i Ungern, fattas beslut som går långt bortom en faktisk krishantering på bekostnad av grundläggande demokratiska rättigheter. Försvaret för demokrati och mänskliga rättigheter är viktigare än någonsin. Ett starkt civilsamhälle är en grundbult i ett öppet samhälle och Naturskydds­föreningen är en viktig del i detta.

När vi söker lösningar för att hantera krisen måste vi verka för långsiktig motståndskraft mot nya kriser. Sverige kan och bör visa vägen.Ordförande Johanna Sandahl och generalsekreterare Karin Lexén

Läs fler ledare

Vi behövs mer än någonsin
Rösta för klimatet
Det blåser upp till valvindar