”Det är märkligt tyst om artkrisen i Sverige”

Etologen Carita Johansson vill se skärpt skydd för de vilda djuren i Sverige. Fjällräven är en de arter som är rödlistad i Sverige. Den klassas som starkt hotad. Foto: Privat och Getty Images.

Debatt

”Det är märkligt tyst om artkrisen i Sverige”

Något måste omgående göras för att skydda Sveriges vilda djur. Våra nordiska grannländer visar vägen, men Sverige ligger hopplöst efter medan allt fler arter rödlistas, skriver etologen Carita Johansson på Biologiska mångfaldens dag.

Runt om i världen kämpar omkring en miljon arter för sin överlevnad i den sjätte massutrotningen. De senaste 40 åren har 60 procent av alla vilda ryggradsdjur redan försvunnit.

Av den totala biomassan däggdjur på planeten utgör de vilda djuren nu enbart av fyra procent, resten är människor och tamdjur, enligt Världsnaturfonden, WWF:s Living Planet Report. Artkrisen värderas av World Economic Forum som det fjärde största hotet mot mänskliga samhällen på tio års sikt.

Mot den bakgrunden och dessa dystra fakta är det märkligt tyst om artkrisen i Sverige där hela 4 549 arter är upptagna på rödlistan som ”akut hotade”, ”starkt hotade”, ”sårbara” eller ”nära hotade”. En lista där antalet däggdjur och fåglar ökade med 50 procent under perioden 2000-2020.

Problemen beror på människan

Det är människans avsevärda påverkan som ger de vilda djuren problem. De två främsta hoten, som tillsammans står för mer än 50 procent av orsakerna till utdöendet, är enligt Plattformen för biologisk mångfald (IPBES) habitatförlust och exploatering genom jakt och fiske.

Jordbruket och skogsbruket är de två livsmiljöer som har störst påverkan. Där behövs snarast en debatt kring metoder som främjar biologisk mångfald.

På tredje och fjärde plats över huvudorsaker till arters utdöende kommer klimatförändringarna och miljöförstöring, också de orsakade av människan. Dessutom påverkas de vilda djuren av en mängd andra mänskligt orsakade störningar såsom infrastruktur, förgiftning, ljusföroreningar och buller.

”Bisarrt att rödlistade arter får jagas i Sverige”

Något behöver göras, omgående. För att ge vilda djur ett minimiskydd har alla våra nordiska grannländer införlivat vilda djur i sin djurskyddslag.

I Sverige underordnas vilda djur i stället främst jaktlagen där de enbart ses som en resurs att jaga, en av orsakerna till deras utdöende. Det bör också nämnas det bisarra faktum att rödlistade djur får jagas i Sverige, något som i flera fall strider mot EU:s art- och habitatdirektiv.

Hittills har man helt förbisett att de vilda djuren fyller en ovärderlig roll i de ekologiska systemen och att de faktiskt har ett egenvärde på individnivå. I det nya finska förslaget till grundlagsändring skymtar däremot en mer tidsenlig syn på våra medvarelser. Den innehåller formuleringar som ger de vilda djuren ”rätt att leva, rätt att leva i frihet och rätt till ett naturligt habitat”.

De vilda djuren behöver skydd

Vi tar för givet att det finns en djurskyddslag för tama djur i Sverige. Nu är det dags att även de vilda djuren skyddas. Det är hög tid för Sverige att leva upp till sitt mantra att vara en av de bästa i Europa när det gäller djurskydd.

Carita Johansson, etolog