Vattenkraft – värre än kol för klimatet?

Vattenkraft – värre än kol för klimatet?

Vattenkraft har ofta setts som en klimatvänlig energikälla. Men flera studier pekar på att den tvärtom frigör stora mängder växthusgaser, speciellt i tropiska miljöer. Något som svenska myndigheter ändå är med och finansierar.

Skribent Nils Resare

Vid Kwanzafloden i Angola byggs just nu ett storskaligt vattenkraftverk. Totalt kommer ett område på 16,6 kvadrat­kilometer att vattenfyllas. Dammväggen i det så kallade Caculo Cabaça-projektet kommer att bli 103 meter hög och 553 meter bred vilket gör anläggningen till en av de största som någonsin byggts på den afrikanska kontinenten.
Svenska Exportkreditnämnden, EKN, överväger för närvarande att återförsäkra en del av projektet så att svenska entreprenörer ska få betalt om deras ersättningar från Angola, eller från andra finansiärer, skulle utebli.
Detta är ett av många vattenkrafts­projekt som kan få finansieringshjälp från svenska myndigheter eller statligt ägda företag. Enligt Sveriges Naturs kart­läggning handlar det om miljardbelopp som går till, eller kommer att gå till, vattenkraft. Men det exakta värdet av dessa satsningar har inte gått att få fram, bland annat för att flera planerade affärer har belagts med sekretess.

Angolansk tilapia. Vattenkraft har stora effekter på lokala ekosystem. Foto: Getty

Många av de projekt som finansieras med svenska skattepengar uppges vara klimatvänliga eller klimatneutrala. Det gäller till exempel ­vattenkraftsatsningar i tropiska miljöer genom fonderna Climate Investor One och Renewable Energy Asia Fund II som delfinansieras av det statligt ägda riskkapitalbolaget Swedfund.
Sverige är också stor finansiär av den gröna klimatfonden, Världsbanken och ett antal andra multilaterala aktörer som har vattenkraft i sina satsningar. Många av dessa aktörer ser energislaget som ett sätt att uppnå Parisavtalets mål att minska den globala uppvärmningen.
Men frågan är om det stämmer. Under senare år har det dykt upp en rad forsknings­rapporter från ansedda universitet som pekar på att vatten­kraften under vissa omständigheter till och med kan vara värre för klimatet än vad kolkraft är.
Detta beror på att organiskt material bryts ner till koldioxid och metangas. När en damm fylls med vatten hamnar skog och annan vegetation under ytan och omvandlas så småningom till växthus­gaser när vegetationen bryts ner. Det kol som tidigare har funnits lagrat i växterna kommer då att frigöras.

Anläggningen i Kwanza­floden ska bli en av de största på den ­afrikanska kontinenten. Foto: Getty

Christer Nilsson, professor emeritus i ekologi vid Umeå universitet, är en av de svenska forskare som har tittat mest på vattenkraftens klimatpåverkan. Han anser att det inte råder någon tvekan om dess stora bidrag till växthuseffekten, speciellt inte när den byggs i tropiska miljöer. Men även den svenska vatten­kraften har skapat stora utsläpp av växthusgaser genom åren, särskilt när man dämt över torvmarker, hävdar han.
Men störst är problemen i tropiska miljöer.
– Det är inte ovanligt att vattenkraft kan leda till större utsläpp av växthus­gaser än om man eldar kol för att generera samma mängd energi, säger Christer Nilsson.
Detta beror på att det finns stora mängder kol som är bundet i regnskog. När regnskogen skövlas försvinner kolet rakt upp i atmosfären, förklarar han.
Enligt Christer Nilsson finns det inga sätt att göra vattenkraften klimatvänlig.
– Det klokaste man kan göra är att låta bli att bygga ut vattenkraften. Det är mer hållbart att satsa på förnybara energi­källor som sol och vind, säger han.
Christer Nilsson påminner också om andra negativa effekter som stora vattenkraftsprojekt har på lokala ekosystem och för lokalbefolkningen. Folkomflyttningar är till exempel vanliga vid storskaliga projekt.

Svenska Sida har minskat ­finansieringen av vattenkraft men är involverat i ­renoveringen av Karibadammen i Zambia. Foto: Getty

I den miljökonsekvensbeskrivning som gjorts inför vattenkraftsprojektet vid Kwanzafloden i Angola diskuteras många av dessa aspekter i en 280 sidor tjock rapport. Ett kort avsnitt handlar om utsläpp av metangas men utredarna specificerar inte hur stora dessa beräknas bli och bedömer dem som ”försumbara”.
Svenska Exportkreditnämnden, som överväger att återförsäkra kraftverks­bygget i Angola, uppger att myndigheten är skyldig att redovisa eventuella utsläpp av växthusgaser som överstiger 25 000 ton koldioxidekvivalenter per år till OECD. Men i detta fall är det Tysklands exportkreditnämnd, Euler Hermes, som har rapporteringsansvaret enligt den genomförda miljökonsekvens­beskrivningen.
Enligt Malin Alm Gerentz, presskommunikatör på svenska Export­kreditnämnden, finns det en generell förbättringspotential när det gäller mätning och uppskattning av metan­gasutsläpp från vattenkraft, speciellt i ljuset av de nya verktyg som utvecklats under senare år, skriver hon i ett mejl till Sveriges Natur.

Svenskt stöd till vattenkraft

Exportkreditnämnden (EKN) är en ­myndighet som ­främjar svensk export genom att ställa ut statliga garantier till skydd för utebliven betalning eller andra kontraktsbrott.

För närvarande överväger EKN att återförsäkra svenska företag som säljer utrustning till vattenkraftsprojektet Caculo Cabaça längs Kwanzafloden i Angola. Storleken på denna återförsäkring har belagts med sekretess liksom vilka svenska bolag som är inblandade.

Många vattenkrafts­projekt kan få finansieringshjälp från svenska myndigheter eller statligt ägda företag. Foto: Getty

Svensk export­kredit (SEK) ägs av staten och har i uppdrag att på kommersiella och hållbara grunder säkerställa tillgång till finans­iella lösningar för svensk exportnäring.

SEK arbetar för närvarande med ett lån till vattenkraft. Men vilket land det rör sig om och hur stor lånesumman är, är belagt med sekretess.

Swedfund är ett statligt ägt bolag med uppdrag att bidra till minskad fattigdom genom att finansiera och utveckla hållbara företag i världens fattigaste länder. Swedfund är del­ägare i flera energifonder som investerar i vattenkraft världen över. Till dessa så kallade förnybara energifonder hör: Frontier, REAF II, Metier, Climate Investor One med flera. Swedfund har också låne­finansierat vattenkraftsprojekt genom ­organisationen ­Interact Climate Change Facility, ICCF.

Biståndsmyndigheten Sida, med uppdrag att minska världens fattigdom, har tidigare haft en omfattande finansiering av vattenkraft men den har under senare år minskat. Numera stöder biståndsorganet mest småskalig vatten­kraft, utan tillhörande dammar. Sida är dock involverat i renovering av Kariba­dammen i Zambia.

LÄS MER: Ur arkivetSkatteparadis och storskalig vattenkraft

Länkar till relevanta rapporter:

Greenhouse gas emissions from Brazil’s Amazonian hydroelectric dams 

The carbon footprint of large- and midscale hydropower in China 

Reducing greenhouse gas emissions of Amazon hydropower with strategic dam planning

Hydroelectric power’s dirty secret revealed

Skribent Nils Resare
Artikeln publicerades i
Senaste nytt från Sveriges Natur direkt i ditt flöde Följ oss på X