Klimatmålen missas enligt ny energiprognos

IEA förutspår att oljeanvändningen kommer att vara högre om 25 år än i dag, trots stora satsningar på förnybart.

Klimatmålen missas enligt ny energiprognos

Fortsatt ökad fossilbränsleanvändning ännu år 2040 spår det internationella energiorganet IEA i sin nya energiprognos. Ändå antas att de förnybara energislagen fördubbla sin andel av energimixen och tillsammans med fossilgas tränga undan kolet.

Det internationella energiorganet IEA presenterar varje år en rapport som ger en översikt av utvecklingen inom energiområdet, ”World energy outlook”. I den senaste rapporten från 2016 görs en prognos för världens energibehov och den förväntade utvecklingen för olika energislag till år 2040.

Prognosen räknar med att de förnybara energislagen då kommer att stå för 37 procent av den globala energimixen. De förutspår att fossilgasen ska öka med 50 procent och att gas som energikälla blir större än kol. Trots detta räknar IEA med att oljekonsumtionen kommer att vara 12 procent större än i dag, främst på grund av ökad efterfrågan på energi inom transportsektorn men även genom en ökad användning inom den petrokemiska industrin. Man räknar med att det 2040 finns 100 gånger fler elbilar  än i dag. Men samtidigt förutspår IEA att den totala fordonsparken kommer att fördubblas.

Klimatlöftena räcker inte

De klimatlöften som världens länder avgav inför klimatmötet i Paris 2015 förväntas leda till stora förändringar i världens energisystem, med mer förnybart och mindre fossilt. Men IEAs analys av ländernas åtaganden visar att världen som helhet ändå kommer att förbruka hela den framtida koldioxidbudgeten för att klara tvågradersmålet redan kring år 2040. Ländernas samlade löften pekar mot en uppvärmning med minst 2,7 grader till år 2100. Enligt prognosen minskar dock ökningstakten i växthusgasutsläppen från energisektorn, från 2,4 procents ökning per år i dag till 0,5 procents ökning 2040.

Investeringarna i fossila energikällor har under 2000-talet legat kring 70 procent av de totala energiinvesteringarna. IEA räknar med att andelen sjunker till 60 procent till 2040. Men lejonparten av de fossila nyinvesteringarna förutspås gå till gaskraft och gasutvinning och allt mindre till olja och kol. Det internationella energiorganet bekymrar sig för den låga viljan att investera i ny oljeproduktion. De befarar att oljebrist kan uppstå redan kring tidigt på 2020-talet till följd av detta.

Ett positivt tecken är att subventionerna till fossila bränslen minskade med 35 procent under 2015, från 493 miljarder dollar året innan till 325 miljarder. Många länder har börjat minska på sina subventioner och skatteundantag till konsumenter och företag för bensin, diesel och el. Men de fossila subventionerna är fortfarande mer än dubbelt så stora som de 150 miljarder dollar som spenderades på att stötta förnybar energi.

Är prognosen trovärdig

Hur trovärdiga är då IEA:s prognoser? Det är svårt att veta. Energiprognoser är notoriskt svåra att göra eftersom marknaden och verkligheten förändras så fort, träffsäkerheten visar sig i efterhand ofta inte vara särskild god. Det verkliga utfallet är också i hög grad beroende av politiska beslut i alla världens länder. De nationella åtagandena från Paris ska till exempel omförhandlas och skärpas vart femte år, vilket talar för ett bättre utfall vad gäller utfasningen av fossila bränslen än vad IEA har räknat med. Den som lever får se.

Senaste nytt från Sveriges Natur direkt i ditt flöde Följ oss på Twitter
Senaste nyheterna

Flyget efter pandemin

Nytt ljus över hönsens liv

På safari från soffan