Nya energipolitiska förslag kommer i år

De två äldsta reaktorerna i Ringhals ska enligt senaste besked vara stoppade till 2020.

Nya energipolitiska förslag kommer i år

När fem partier lyckades ena sig om en gemensam framtida energipolitik i juni 2016 var det en unik politisk uppgörelse. Energikommissionen slog både fast övergripande mål och löste gamla stridsfrågor, bland annat kring kärnkraften. Nyligen kom energikommissionen med preciseringar av junidokumentet.

På en presskonferens presenterade kommissionen tolv förslag och ett trettiotal så kallade bedömningar. Förslagen ska i flera fall tas av riksdagen under 2017.

När det gäller kärnkraften tas det uttalade kärnkraftsstoppet bort, likaså effektskatten på kärnkraft och kraftindustrin får rätt att ersätta gamla kärnkraftverk med nya. Men kraven på kärnkraften skärps, subventioner utgår, ansvaret för olyckor ökar. Energiminister Ibrahim Baylan sa på presskonferensen när förslagen presenterades att Sverige kommer att klara att avveckla fyra kärnkraftsreaktorer till 2020.

Läs mer om energiöverenskommelsen och kärnkraften

Sänkt skatt för vattenkraft

Vattenkraftverken får sänkt fastighetsskatt, sänkningen genomförs succesivt från och med i år och kommer att friställa pengar som kraftindustrin ska kunna använda till effektiviseringar och miljöåtgärder i befintliga kraftverk. En summa på 2 miljarder årligen i skattelättnad nämns i kommissionens handlingar. I branschöverläggningar har det planlagts att kraftföretagen ska bilda en gemensam fond för miljöåtgärder.

Ett angeläget förslag för miljön är att omprövningen av gamla vattendomar ska underlättas. I dag hamnar varje omprövning i krångliga och utdragna juridiska processer. Kommissionen slår också fast att de fyra nationalälvarna ska vara fortsatt skyddade för utbyggnad.

Läs om miljöstriden om vattenkraftverket vid Untra

Vindkraften får fortsatt stöd med 18 TWh nya elcertifikat.

Regeringen sätter också upp målet 50 procent effektivare elanvändning till 2035 jämfört med 2005. Förslag kommer för att göra kunderna mer aktiva.

Elskatten höjs

Redan tidigare har regeringen aviserat att elskatten höjs med drygt 4 öre per KWh, ett första höjningssteg kommer i juli i år.

Sverige ska fortsätta att bygga ut överföringskapacitet till grannländer och EU.

Kring dessa frågor kommer en rad propositioner, regeringsförslag, under hösten. I några fall som nya utredningar, men energiministern säger att det mesta ska bli till propositionstext i år. Han räknar med snabb behandling av frågorna och att de kommer att passera riksdagen.

— Kommissionen har arbetat i ett mycket gott samtalsklimat. Och förslag behövs, gör vi inget kommer osäkerheten i branschen att öka.

Det står dock helt klart att regeringen kommer att få bråda dagar med att hinna med detta innan nästa valrörelse tar vid.

Socialdemokraterna, miljöpartiet, centern, kristdemokraterna och moderaterna står bakom kommissionen. Det övergripande målet för Sverige är 100 procent förnybar energiproduktion 2040.

Senaste nytt från Sveriges Natur direkt i ditt flöde Följ oss på Twitter