Mangrove och sjögräsängar viktiga kolsänkor

Mangroveskogar är viktiga som kolsänkor, men de är också viktiga för lokalbefolkningen längs världens tropiska kuster.

Mangrove och sjögräsängar viktiga kolsänkor

Ny forskning visar att tropisk mangrove är särskilt bra på att lagra undan kol och är därför viktiga kolsänkor globalt, liksom sjögräsängar längs kusterna. Att bevara eller återplantera mangrove är därför en smart klimatåtgärd.

Ny forskning visar att mangroveskogar i tidvattenzonen längs världens tropiska kuster är särskilt bra på att fånga in och lagra kol. Inlagringen sker inte främst i växterna, utan till fyra femtedelar i den havsdränkta jorden som de växer i. Det gör att kolinlagringen blir mer långvarig. Så länge mangroven står kvar behålls kolet i jorden. Om skogen avverkas, exempelvis för att anlägga dammar för jätteräkor, börjar kolinnehållet i det tidigare översvämmade slammet snabbt att frigöras till atmosfären. Mer än en tredjedel av världens mangrove har redan exploaterats.

Mangrove utgör bara några promille av jordens skogar, men de är ändå viktiga för att bevara biologisk mångfald, både i havet på land. De erbjuder också viktiga ekosystemtjänster som barnkammare för fisk och skaldjur, eller som skydd för stormar och tsunamis längs de tropiska kusterna.

Därtill är de enligt de nya forskningsrönen alltså viktiga kolsänkor. Som sådana är de effektivare än de flesta skogar på torra land. Världens mangrove täcker en halv procent av jordens kuster men står för mellan 10 och 15 procent av kolinlagringen i kustekosystemen. Mangroveskogar i Indonesien har visat sig innehålla mer än fem gånger mer kol per hektar än tropiska skogar på land. Att skydda mangroveområden är därför en smart åtgärd för att fånga in koldioxid ur atmosfären och lagra undan den.

Återplantering av mangrove.

Många arter av mangroveträd förökar sig med spjutlika frön som gror redan på moderplantan och sen faller ned och sätter sig fast i leran. Dessa frön är lätta att samla in och plantera ut i tidigare förstörda områden. Mangrove växer också ganska fort. Därför är det ofta relativt enkelt, jämfört med tropiska skogar på land, att restaurera förstörd mangrove och återskapa ett fungerande ekosystem.

Sjögräsäng. Foto: Getty images
Sjögräsäng. Foto: Getty images.

Forskning visar också att sjögräsängar, som finns i många olika slags kustmiljöer, såväl i tropikerna som i kallare hav, lagrar stora mängder kol. Bandtång är en kärlväxtart som bildar sjögräsängar i våra kustvatten. Den har ett stort rotsystem nere i den grunda havsbottnen där det lagras stora mängder kol. Sjögräsängarna täcker bara någon tiondels procent av havsbottnarna, men står för 18 procent av kolinlagringen i världen. De vidsträckta kelpskogar i kusthaven består av stora brunalger. Dessa saknar rotsystem och har inte alls samma roll för att lagra undan kol. Där finns kolet bara i den levande materien.

Senaste nytt från Sveriges Natur direkt i ditt flöde Följ oss på X