Vinnare av Tidskriftspriset 2022 – ÅRETS TIDSKRIFT FACKPRESS
Vinnare av Publishingpriset 2022 – Medlemstidning – Individ

Förlorare och vinnare i skogen

Förlorare och vinnare i skogen

Spillkråkan finns bland förlorarna i skogen, blåmesen bland vinnarna. Men totalt sett minskar fler skogslevande fågelarter än de som ökar i dag, enligt en ny rapport som efterlyser mer naturhänsyn i skogsbruket.

Den årliga statusuppdateringen för Sveriges cirka 260 häckande fågelarter har fokus på skogsfåglar. Det sena 1900-talet var katastrofalt för många skogsfågelarter med kalhyggen, granplantager och mindre lövskog, men kring millennieskiftet vände det. Rapporten, som tas fram av Birdlife Sverige i samarbete med Svensk fågeltaxering vid Lunds universitet och Artdatabanken vid Sveriges Lantbruksuniversitet, kopplar det till förbättrad naturvårdshänsyn i skogsbruket. Skogsfåglarna, särskilt vanliga arter, började öka igen.

Men efter 2008 har utvecklingen planat ut eller vänts i en minskning. Under tio år före 2018 minskade 41 av 76 arter.

Sämst går det för dem som behöver högre naturvärden, variation i trädens ålder och storlek, gamla eller döda träd och lövskog. Till exempel drabbas spillkråka och lavskrika. Generalister utan specifika krav på livsmiljön, som talgoxe och bofink, ökar däremot.

”Fåglarna är en viktig barometer när det gäller trycket på våra skogsresurser och det finns en hel del som tyder på att utvecklingen inte går åt rätt håll för den biologiska mångfalden”, konstaterar rapporten. Den rekommenderar ökad naturhänsyn i skogsbruket och att nyckelbiotopsinventeringen återupptas och utökas till hela landskap.

LÄS MER 30 procent av Sveriges häckande fåglar på rödlistan 2020. Åtta skogsfåglar nya bland de hotade arterna.

LÄS hela Birdlifes statusuppdatering av häckande fågelarter.

FÅGELTERAPI: LÄS om varför vi mår bra av att möta fåglar.

Rödhaken är en av de vanligaste skogsfåglarna, känd för sin vackra sång. På 20 år har den ökat med 18 procent.
Tofsmesar föredrar bestånd av äldre gran och tall. De är mycket stationära och följer ofta med andra mesar och kungsfåglar i meståg.
Trädkrypare behöver gammelskog och gynnas av döda träd som torrakor och högstubbar, en bristvara i landskapet.
Blåmes är en av de vanliga arterna som ökat markant.
Svarthättan ökade kraftigt fram till 2008 men sedan dess har den minskat något.
Koltrasten finns gärna i människans närmiljö, men trivs också bra i skogsmark. Arten ökade med 15 procent fram till 2008, sedan har utvecklingen planat ut.
Bofinken har ökat ännu mer än talgoxen, plus 1,4 miljoner par.
Spillkråkan är vår största hackspett, stor som en kråka och den enda med mörk fjäderdräkt. Den behöver skogar med högre naturvärden och är en av arterna som minskar.
Bestånden av entita och talltita minskade med hela två tredjedelar på 25 år. De båda mesarterna behöver flerskiktade och åldersblandade skogar. Båda arterna finns med på Artdatabankens nya rödlista.
Talgoxe är en av de skogsfåglar som ökat mest, antalet par har ökat med cirka en miljon. Den klarar sig i många olika slags miljöer.

Vanliga arter i fokus

Sven-Olof Ahlgren är nyhetsfotograf på Upsala Nya Tidning. Fågelintresset började med att han tog genrebilder för bildbyrån Scanpix hemma i trädgården i Knutby.

Sven Olof Ahlgren. Foto: Cassandra Grönlund

– Många fåglar kommer dit och jag lärde mig rätt mycket. Jag fick idén att jag ville fånga ögonblicket, rörelsen man inte riktigt hinner med att se. Det är en utmaning att försöka förutse fåglars beteende. Lite som det fungerar med sportfoto.

Fågelfotot kändes också rogivande efter en stressig dag som press­fotograf. Efter hand vidgades cirklarna med fågelresor till destinationer som Öland och Matsalu i Estland, där han sett mängder av vitkindade gäss, mindre sångsvan och brushanar.

Men för Sven-Olof Ahlgren är den vanliga arten minst lika intressant som den ovanliga. Ekologiprofessorn Staffan Ulfstrand fick syn på bilderna och tillsammans gjorde de boken Fågel­grannar (2010) om vardagsarter. Sven-Olofs fågelbilder har också vunnit flera priser.

I dagarna går han i pension från UNT.

– Så nu kan jag fota fåglar på heltid!

Utrustning:

Mest Canon 1Dx och Canon 500/4.

Läs mer om fåglar:

Fågeln som ger sällskap i gammelskogen
De intelligenta fåglarna
Fågellycka för fullvuxna
Tillsammans visar vi upp det bästa av naturen Följ oss på Instagram