Tolv tunga miljökrav

EU-VALET * Naturskyddsföreningen har presenterat tolv krav för de fem främsta kandidaterna i varje parti. Kraven representerar de områden som Naturskyddsföreningen prioriterar och enkäten är tänkt att vägleda dig som sätter miljöfrågor högt när du röstar den 7 juni.

Totalt har 40 svar skickats in från de åtta partierna.

Det största partiet socialdemokraterna har i dag fem kandidater i parlamentet. De mindre representeras av en. I valet ska 18 representanter från Sverige röstas fram. Då vår granskning gäller både bakåt och framåt i tiden har vi valt att här bara redovisa partier som blev invalda i parlamentet i förra valet.

En utförligare version av enkäten finns på vår hemsida. Där kan du bland annat läsa kommentarer som enskilda kandidater lämnat kring våra krav.

1 EU måste minska sina utsläpp av växthusgaser med minst 40 procent inom EU till år 2020 och med minst

90 procent inom EU till år 2050, jämfört med år 1990.

2 EU måste stödja utvecklingsländer med bland annat teknologi och finansiering så att de minskar utsläppen minst lika mycket som EU till 2020.

3 EU måste redan inför klimattopp­mötet i Köpenhamn uttala viljan att stödja klimatarbete i utvecklingsländer motsvarande minst EU-ländernas samlade bistånd. Stödet måste ske utöver existerande biståndet.

4 EU måste sätta upp ett bindande mål om att minst halvera energianvändningen till 2030 jämfört med 2005.

5 Inom EUs gemensamma jordbruks­politik (CAP) måste en nedskärning på 50 procent av gårdsstödet överföras till miljö- och landsbygdsutveckling.

6 EU måste fatta beslut om en märkning av produkter från djur som ätit genmodifierat foder, så att konsumenterna kan välja.

7 Substitutionsprincipen måste stärkas i EUs kemikalielagstiftning (Reach) så att tillstånd aldrig kan ges för farliga kemikalier om det finns andra alternativ som är mindre farliga.

8 EU måste förbjuda bottentrålning som fiskemetod.

9 EU måste införa ett förbud mot fosfater i tvätt- och diskmedel.

10 EUs import av timmer, träprodukter och pappersmassa från olagliga avverkningar eller från hotade tropiska skogar måste förbjudas.

11 För att skydda människors hälsa måste EU skärpa normen för luftföroreningarna. De minsta partiklarna i luften får vara högst tio mikrogram per kubikmeter luft, vilket är vad Världshälsoorganisationen (WHO) rekommenderar.

12 För att klara såväl EUs som Sveriges miljömål om försurning, övergödning och frisk luft, måste utsläppen av luftföroreningar skäras ner så att högst ett par procent av svenska ekosystem överbelastas år 2020.


Den här artikeln kommer ur Sveriges Naturs artikelarkiv för artiklar som publicerats i den tryckta utgåvan av Sveriges Natur mellan 1998 och 2017.

Artikeln publicerades i