Tid för en ny berättelse

Tid för en ny berättelse

OPINION * Sverige har fått ett nytt politiskt landskap. Att främlingsfientliga partier som Sverigedemokra-terna har gått framåt är ett tecken på att vårt öppna och demokratiska samhälle är på väg att hårdna. Som folkrörelse med över hundra år på nacken gör det oss bekymrade. Ur ett snävt miljöperspektiv visade vår valenkät att SD är uruselt på miljöfrågor.

Skribent Svante Axelsson Och Johanna Sandahl

OPINION * Sverige har fått ett nytt politiskt landskap. Att främlingsfientliga partier som Sverigedemokra-terna har gått framåt är ett tecken på att vårt öppna och demokratiska samhälle är på väg att hårdna. Som folkrörelse med över hundra år på nacken gör det oss bekymrade. Ur ett snävt miljöperspektiv visade vår valenkät att SD är uruselt på miljöfrågor. Men än värre är den egoistiska värdegrunden som går stick i stäv med det internationella ansvar som planeten är i så stort behov av just nu.

I ett öppet samhälle får emellertid inga problem sopas under mattan. Faktum kvarstår: många människor känner sig bortglömda och hotade när samhället förändras och nya utmaningar uppstår. Dåligt hanterade fördelningsfrågor, i Sverige och i resten av världen, försvårar och får konsekvenser för miljöpolitiken. För visst är det tuffare med en bensinskattehöjning för dem som är beroende av bilen på landet jämfört med dem som bor i större städer med tillgång till kollektivtrafik. Ska en ambitiös och omfattande miljöomställning bejakas av det stora flertalet måste den vara en del av en större berättelse om att modernisera och utveckla hela Sverige. Vi i Naturskyddsföreningen vill vara med och skapa berättelsen där även landsbygden är vinnare. 

Vi tror på en ambitiös klimatpolitik med en snabb utfasning av fossila bränslen. En höjning av koldioxidskatten skulle höja värdet på jord- och skogsbrukets gröna guld och minska användningen av fossila bränslen. Ett mer miljöanpassat jord- och skogsbruk ger fler jobb. Efterfrågan på svenska ekologiska livsmedel är i dag mindre än utbudet och ett mer miljöanpassat skogbruk är mer arbetsintensivt. Bättre skötsel av våra naturreservat och en rik biologisk mångfald i skog och mark är grundförutsättningar för en framgångsrik ekoturism. Vi tror att satsningar på en järnväg som fungerar i hela landet är helt centrala. 

En levande landsbygd är en förutsättning för att klara den omfattande miljöomställning som måste ske. Visst finns det målkonflikter kopplade till vissa av våra förslag, och de behöver hanteras. Vi vill hellre påverka nybilsförsäljningen än beskatta alla begagnade bilar, vi vill också återföra kväveavgiften till bönderna och sänka fastighetsavgiften för de hus som är energismarta.

I en politik för en smart miljöomställning är det av yttersta vikt att miljöpolitik inte blandas ihop med fördelnings- eller regionalpolitik. Att försöka nå fördelnings- eller regionalpolitiska mål genom att realisera ut miljöförstöring genom till exempel sänkt bensinskatt eller lägre miljökrav är extremt ineffektivt. Det är ju vi och framtida generationer som är förlorarna om förorenaren inte betalar eller om miljölagstiftningen inte skärps. I den större berättelsen om att modernisera och utveckla hela Sverige krävs i stället en sammanhållen miljö-, regional- och fördelningspolitik som innehåller verktyg som även ger landsbygden ekonomiska förutsättningar att betala den miljöförstöring man orsakar. Det kan handla om alltifrån lägre inkomstskatt till riktade pilotprojekt som lockar till sig investerare. 

Vi längtar efter den nya berättelsen. Den vill vi skapa med andra aktörer – för ett öppet och hållbart samhälle.

Svante Axelsson, generalsekreterareJohanna Sandahl, ordförande


Den här artikeln kommer ur Sveriges Naturs artikelarkiv för artiklar som publicerats i den tryckta utgåvan av Sveriges Natur mellan 1998 och 2017.

Skribent Svante Axelsson Och Johanna Sandahl
Artikeln publicerades i