Lättare att bugga vindkraft

Lättare att bugga vindkraft

Skribent Anders Friström

ENERGI * En ny utredning föreslår regellättnader för vindkraftsbyggen. Ganska bra, tycker Naturskyddsföreningen, men så mycket enklare blir det inte.

Allt fler vindkraftsprojekt planeras nu runt om i landet. En hämsko för utvecklingen sägs vara att det är så krångligt att få tillstånd att bygga. Vindkraftverken ska ritas in i en detaljplan, bygglovsprövas och därtill prövas enligt miljöbalken som ett anmälningsärende, eller för de stora verken, tillståndprövas i miljödomstolen. Varje led i processen kan överklagas.

Den statliga miljöprocessutredningen har nyligen lagt ett delbetänkande med förslag till ett förenklat regelverk för vindkraften. Utredningen vill avskaffa dagens dubbla prövning. Bygglovsplikten och detaljplanekravet tas bort för större anläggningar som prövas enligt miljöbalken (verk som är mer än 50 meter höga). Bygglovsplikten blir kvar för mindre vindkraftverk, som inte prövas fullt ut enligt miljöbalken. De allra minsta verken, under 20 meter, befrias helt från bygglovsplikten.

– Det är bra med lättare regler. Men miljöbalksprövningen innehåller i sig en prövning av verkens placering, vilket gör att lokaliseringsprövning ändå måste göras, även utan bygglov, säger Gunilla Högberg-Björck, miljöjurist på Naturskyddsföreningens kansli. Det blir inga större skillnader för de större verken. Den som vill bygga måste fortfarande göra samråd och miljökonsekvensbeskrivning, möjligtvis blir det färre överklaganden.

Många nya vindkraftverk planeras i otillgängliga skogar med höga naturvärden och naturvårdskonflikter som följd.


Den här artikeln kommer ur Sveriges Naturs artikelarkiv för artiklar som publicerats i den tryckta utgåvan av Sveriges Natur mellan 1998 och 2017.

Skribent Anders Friström
Artikeln publicerades i