Jordbrukslandskapet tappar liv

Jordbrukslandskapet tappar liv

AKTUELLT * Den naturtyp – biotop – som tappar flest arter är jordbrukslandskapet. Vår tids rationella jord- och skogsbruk har förvandlat ett tidigare mosaikbetonat landskap till något mycket mer ensidigt. Länge skapade betande djur förutsättningar för örter och insekter som berikade naturens hela väv. I dag är betande djur en sällsynthet. Örtrika gräsmarker försvinner. Sandiga områden likaså. Igenväxning är ett allvarligt hot mot mångfalden.

Det framgår av Artdatabankens rödlista som kom ut för fjärde gången i våras.  

  • Fjärilar: 20 arter är akut hotade, 42 starkt hotade. Några exempel: violett guldvinge – akut hotad, kronärtsblå-vinge och backvisslare – starkt hotade, svartfläckig blåvinge – nära hotad.
  • Lavar: 17 arter är akut hotade, 39 starkt hotade. Några exempel: grå ladlav och almorangelav – akut hotade, öländsk tegellav – starkt hotad, almlav – sårbar.
  • Skalbaggar: 12 arter är akut hotade, 28 starkt hotade. Några exempel: korthalsad majbagge och fyrfläckig dyngbagge – starkt hotade, bladbaggen oulema och spetsvivel – sårbara.
  • Fåglar: 4 arter är akut hotade, 5 starkt hotade. Några exempel: tornuggla och rödspov – akut hotade, fältpip-lärka, kornsparv och ängshök – starkt hotade.
  • Växter:  27 arter är akut hotade, 82 är starkt hotade. Några exempel: fältgentiana, mosippa och nålkörvel – starkt hotade, slåttergubbe – sårbar.
  • Däggdjur: Tre fladdermössarter är akut hotade.

Den här artikeln kommer ur Sveriges Naturs artikelarkiv för artiklar som publicerats i den tryckta utgåvan av Sveriges Natur mellan 1998 och 2017.

Artikeln publicerades i
Annons