Annons
”Vindkraft ska byggas med hänsyn till naturen”
vindkraftverk till havs.

Havsbaserad vindkraft i Öresund mellan Sverige och Danmark. Foto: Getty images

”Vindkraft ska byggas med hänsyn till naturen”

Naturskyddsföreningen vill stoppa 13 projekt för havsbaserad vindkraft. Det framgår av ett positionspapper som publicerats av föreningen. Generalsekreterare Karin Lexén säger till Sveriges Natur att föreningen generellt är positiv till vindkraft.

I ett positionspapper framtaget för framför allt internt bruk, ”för rikskansliet och kretsarna”, framgår det att Naturskyddsföreningen är emot flera föreslagna projekt för havsbaserad vindkraft i Sverige. I 13 av totalt 77 fall anser föreningen att projekten utgör ett så pass stort hot mot miljön att de bör stoppas helt.

I ytterligare 17 fall vill Naturskyddsföreningen se särskilda försiktighetsåtgärder för att bygga vindkraftsparkerna till havs. Det handlar främst om anpassning till tumlare, lekande torsk och flyttfågelstråk.

Till Sveriges Natur säger Naturskyddsföreningens generalsekreterare Karin Lexén att anpassningen framför allt handlar om störande ljud. I områden med tumlare och där det förekommer torsklek bör ljud dämpas och fundament som kräver pålning undvikas. I känsliga bottenhabitat och områden där torsklek förekommer ska ökad sedimentering på botten undvikas och i vissa fall bör ingen byggnation ske alls.

Hon säger att flyttfåglar inte påverkas så mycket av enskilda vindkraftverk, men att vindkraftsparker inte ska byggas mitt i de viktigaste flyttstråken.

– Vi har sedan länge sagt att vindkraft är en viktig del i energipusslet men att den ska byggas med hänsyn till naturen och urfolks rättigheter. Generellt tycker vi ofta att man kan bygga och att det finns stor potential även om man undviker känslig natur, säger Karin Lexén.

”Kan vara bra för miljön”

Föreningen skriver i positionspappret att ”vindkraften behöver byggas ut både i Sverige och i andra länder för att säkerställa ett helt förnybart energisystem …”.

Nyligen beviljades en planerad park, Triton, för havsbaserad vindkraft söder om Ystad Natura 2000-tillstånd. Området är i Naturskyddsföreningens positionspapper markerat som ett försiktighetsområde.

– Det är ett exempel där det behövs anpassningar av byggteknik och tid på året för konstruktion för att inte störa torskleken i området. Pålning bör undvikas och bullerdämpande åtgärder sättas in, säger Karin Lexén.

I de 13 fall där föreningen säger stopp för havsbaserad vindkraft handlar det om att man vill skydda höga naturvärden som rödlistade arter, viktiga flyttfågelstråk och att undvika byggnation i känsliga miljöer. Samtidigt anser Karin Lexén att havsbaserad vindkraft i vissa fall kan vara bra för miljön.

– Vindkraftsverkens fundament kan anpassas så att de fungerar som artificiella rev och vindkraftsparkerna kan utgöra ett hinder för bottentrålning. Det går att förena miljöintressen med havsbaserad vindkraft.

Senaste nytt från Sveriges Natur direkt i ditt flöde Följ oss på X