Bergtäkten väckte Sotenäskretsens vrede. Den planerade expansionen skulle lägga en bullermatta över naturen.

Föreningsliv

Striden om stenbrottet

Mitt i känslig bohusnatur ligger Ävja stenbrott som ett öppet sår. Ägaren Benders planer på att femdubbla brytningen väckte lokala protester och blev en tändande gnista för att starta en lokal krets.

– Sotenäs naturskyddsförening har inte haft någon verksamhet på 20 år, men i början av året startade vi igen, berättar ordföranden Lars Glimmerfors.

Vi träffas vid stranden av Tåsteröds stora vatten, en vacker insjö nedanför berget på vars topp stenbrottet ligger. Sjön är dricksvattentäkt för området, en omtyckt bad- och fiskeplats och i bergen runt om finns klätterväggar och vandringsleder. Bohusleden passerar bara ett par hundra meter från brottet.

– Området är riksintresse för friluftsliv och naturvård, det är landskapsskyddat och här finns en tystnad som många söker.

Benders dotterbolag Bohusgranits planerade brytning av 75 000 ton per år under drygt 30 år kommer att ändra miljön radikalt. För de närmaste grannarna skulle det betyda kraftigt ökat buller en större del av året.

Tåsteröds stora vatten precis nedanför stenbrottet är både dricksvattentäkt och ett populärt bad- och fiskevatten.

– Ändå skriver bolaget i sin ansökan om utökning att ”motstående intressen är jämförelsevis få”. Men enligt miljöbalken ska alla intressen vägas in och komma till tals, inte bara de ekonomiska och exploaterande. Det är ett viktigt mål för kretsen, säger Lars Glimmerfors som också tagit initiativ till Facebookgruppen Ävja.

Han berättar att läget först såg svårt ut för de närboende. Motparten är ett multinationellt bolag med konsulter och jurister som arbetar heltid. Sotenäs kommun är överlag positiv till stenbrottets expansion och få politiker och tjänstemän vågar ha en annan inställning, säger han.

Men förra våren sa länsstyrelsens miljöprövningsdelegation nej till utvidgning med motiveringen att det skulle medföra alltför stora störningar för närboende och påtagligt skada områdets natur- och kulturvärden. Täkten ansågs oförenlig med flera miljömål. Benders överklagade beslutet och fick rätt i mark-och miljödomstolen i Vänersborg, med en liten minskning av områdets storlek som villkor.

Överklagar till Svea hovrätt

Det beslutet överklagar nu Naturskyddsföreningen i Bohuslän tillsammans med de närboende till Svea hovrätt. Vi träffar några av dem på en av gårdarna närmast stenbrottet.

– Om området blir aningen mindre spelar ingen roll för oss, ljudet når ändå fram. Bolaget har redan fått ett tillfälligt anstånd för ökat uttag och det har ökat störningarna betydligt. För ett par veckor sedan sprängde de så husen skakade, säger Linda Andersson.

Hon är själv biolog och har arbetat länge som miljökonsult. Områdets unika karaktär var det som lockade henne hit.

Hasselsnok och salamander

– Jag har sett alla Sveriges grod- och kräldjur här, till exempel hasselsnok och större vattensalamander. På kvällarna hör jag kattuggla, morkulla och nattskärra.

De närboendes oro gäller också påverkan på vatten, både den allmänna vattentäkten och de boendes privata brunnar.

Johan Hedenström, Kennet Olofsson och Linda Andersson har fastigheter inom ett par hundra meters avstånd från stenbrottet. Lars Glimmerfors är ordförande i Sotenäskretsen som arbetar för att låta alla intressen komma till tals. Foto: Mats Hellmark

– Vi har sett att nivån har sjunkit, men vill också ha kvaliteten mätt. Det har bolaget inte gått med på, säger Kennet Olofsson vars fastighet bara ligger hundra meter från brottet.

Fram till 2012 drevs stenbrottet av ett lokalt kooperativ. Då var närheten inget problem, anser grannarna.

– De tog hänsyn till både naturen och oss. Nu har tempot ökat extremt och hänsynen minskat. Bullret gör det outhärdligt att vara här under arbetstid, säger Johan Hedenström.

– En viktig fråga för bedömningen av tillståndet är om berget man vill bryta verkligen håller den kvalitet bolaget hävdar, säger Lars Glimmerfors.

– Länsstyrelsen ställde sig tveksam och det gjorde också en geolog som utrett åt oss. Utredningen visar att det finns olika förkastningar i brottet och tecken på att det inte är bra berg som man vill bryta. Även enligt bolagets ansökan måste man krossa mycket mer berg än tidigare för att få fram de block man vill ha.

Senaste nytt från Sveriges Natur direkt i ditt flöde Följ oss på X