Snabb återhämtning med fiskeförbud

Fisketrycket hade varit för högt där fem fiskefria områden upprättades. Förbudet gav snabb effekt för både bestånd och ekosystem.

Snabb återhämtning med fiskeförbud

Totalt fiskeförbud ger snabbt effekt för svaga bestånd. Fiskarna blir fler och större och antalet rovfiskar ökar, något som också är positivt för hela ekosystemet. Det visar en utvärdering som SLU gjort av fem fiskefria områden.

Åren 2009-2011 upprättades fem fiskefria områden i Östersjön och Västerhavet. I områdena bedömdes fisketrycket som för högt, till exempel för siken i Bottenhavet, gösen i Stockholms skärgård, och det starkt hotade torskbeståndet i Kattegatt.

Lantbruksuniversitets institution för akvatiska resurser, SLU Aqua, har nu utvärderat de biologiska effekterna av de fiskefria områdena och bedömt påverkan både på fiskbestånden och på ekosystemet.

– Trots den korta utvärderingsperioden på cirka fem år ser vi en tydlig återhämtning hos målarterna. Det blir mer fisk helt enkelt, vilket också visar att fisket på de här bestånden tidigare varit så omfattande att det påverkat både antalet fiskar och storleken på fiskarna, säger forskaren Ulf Bergström.

De positiva effekterna syns både för bestånd där yrkesfisket stått för merparten av fångsterna, som torsken i Kattegatt, och för kustfiskarter som gös, gädda, sik och hummer där fritidsfisket stått för merparten av fångsterna.

LÄS MER om läget för torsk i Östersjön

Havstensfjorden innanför Orust var ett undantag, där ingen märkbar effekt noterades. Sannolikt beror det på att bestånden där var så starkt decimerade att återhämtningen går långsamt.

Mindre trålfiske gynnar bottendjur

Fiskeförbuden har också gynnat andra fiskarter och bottenfaunan. Inte bara genom mindre fångst utan även genom att rovfiskarna blir fler och större, vilket ger friskare livsmiljöer. Bottendjuren i Kattegatt har påverkats av ett mindre trålfiske och genom att mängden rovfisk ökar.

Forskarna betonar att fiskefria områden inte bör ses som en ersättning för andra fiskförvaltningsåtgärder utan som ett komplement.

– I framtiden är det fördelaktigt att samordna arbetet med fiskefria områden och med marint områdesskydd, eftersom det kan ge uppenbara fördelar för både ekosystemen som helhet och förvaltningen av fiskbestånden, säger Ulf Bergström.

LÄS hela rapporten här.

Senaste nytt från Sveriges Natur direkt i ditt flöde Följ oss på Twitter