Annons
Övergödning fortfarande stort problem i Europa
Dalby Söderskog, © Sven Persson / swelo.se

Bokskogar, här Dalby Söderskog i Skåne, är särskilt känsliga för det sura nedfallet av svavel och kväve. Foto: Sven Persson/swelo.se

Övergödning fortfarande stort problem i Europa

Tre fjärdedelar av Europa utsätts fortfarande för mer kvävenedfall och mer övergödning än vad naturen tål, trots årtionden av arbete för att minska utsläppen.

Kritiska belastningsgränser är en vetenskaplig term för att beskriva hur mycket föroreningar “naturen tål” i olika ekosystem. Om föroreningsnivåerna överskrider dessa kritiska belastningsgränser kommer det att leda till skador i naturen, för eller senare.

Ny europeisk forskning visar i kartform vilka delar av kontinenten som är utsatt för mer föroreningar än vad naturen tål. Det man undersökt är försurning och övergödning. Sammanställningen visar att de områden som är i fara är större än man tidigare antagit. Åtta procent av ekosystemen inom EU utsätts för mer försurande nedfall än vad naturen långsiktigt tål. De kritiska belastningsgränserna för kvävenedfall överskrids för 75 procent av ekosystemen inom Unionen.  Kväveoxider från trafik och, förbränningsanläggningar och ammoniak från jordbruket bidrar till övergödningen av mark och vatten i hela EU.

Områden där de kritiska belastningsgränserna för försurning överskrids i Europa.
Områden där de kritiska belastningsgränserna för försurning överskrids i Europa.

Vissa naturtyper är särskilt känsliga. Örtrika ängsmarker är exempelvis normalt kvävefattiga och tål inte det omfattande kvävenedfallet. Floran förändras, kvävegynnade växter tar över och ängsfloran försvinner. Bokskogar är ett annat exempel på en särskilt känslig naturtyp. Blåbärsriset på marken i vanliga barrskogar ersätts också alltmer av gräs i sydöstra Sverige, där kvävenedfallet är som störst.

Årtionden av arbete med att minska utsläppen har dock gett resultat. De områden där de kritiska belastningsgränserna överskrids för nedfall av surgörande ämnen, främst svavel, är i dag åtta gånger mindre än 1980. För övergödande kväveoxider och ammoniak har de överbelastade områdena dock bara minskat med  knappt 40 procent.

Områden där de kritiska belastningsgränserna för övergödning överskrids i Europa.
Områden där de kritiska belastningsgränserna för övergödning överskrids i Europa.

– De skador som redan har orsakats på ekosystemen kommer att fortsätta att påverka naturen under årtionden och i visa fall till och med århundranden, säger Christer Ågren vid Airclim, miljörörelsens internationella luftförorenings- och klimatsekretariat. Det är fortfarande långt kvar till att nå de miljömål som satts upp kring försurning och övergödning i EU:s sjunde miljöhandlingsprogram.

EUs takdirektiv för utsläpp av försurande och övergödande ämnen är för närvarande under revidering. Nya mål för utsläppsminskningar inom varje medlemsland är föremål för förhandlingar. Resultatet av förhandlingarna väntas bli klara inom kort.

Senaste nytt från Sveriges Natur direkt i ditt flöde Följ oss på Twitter