Nytt förslag steg mot privatisering av fisket

Bottentrålning som metod har gynnats på bekostnad av småskaligt och skonsamt fiske när system med säljbara fiskerätter införts i grannländer. Foto: Kustbevakningen

Nytt förslag steg mot privatisering av fisket

Ett nytt förslag från Havs- och vattenmyndigheten kan bli ett första steg mot privatisering av fisket med individuella köp- och säljbara kvoter. I Danmark har systemet lett till en koncentration som missgynnat det mer hållbara småskaliga och kustnära fisket.

Förslaget gäller tillfälligt överlåtbara kvoter inom det blandade fisket (torsk i Östersjön och vitfisk, havskräfta och räka i Västerhavet). Kvoter ska kunna överlåtas under året mellan fiskare som använder samma typ av redskap.

Fiskekvoterna ska delas upp enligt 2011-2014 års fiske.

— Om förslaget som det ser ut idag utvecklas mot individuella köp- och säljbara kvoter skulle det betyda att man cementerar dagens användning av fiskemetoder. Alltså nästan bara bottentrålning, säger Ellen Bruno, sakkunnig marina ekosystem och fiske på Naturskyddsföreningen.

Föreningen är rädd att förvaltningen och politikerna på detta sätt förlorar kontrollen över vår gemensamma resurs.

— Ska ett sådant system införas bör det tänkas igenom ordentligt och det småskaliga fisket gynnas. Det är egentligen en fråga som borde diskuteras mer av politikerna, eftersom det kommer att påverka stora delar av det svenska fisket.

Bakgrunden till förslaget är problemen för fisket som införandet av så kallad landningsskyldighet inneburit. Landningsskyldigheten syftar till att minska utkast av fisk och oönskade fångster och innebär att alla fångster av kvoterade arter ska registreras, landas och räknas.

I fjol infördes landningsskyldighet för pelagiska arter (de som lever fritt i öppna vatten) i Västerhavet samt för sill, skarpsill, lax och torsk i Östersjön. Från och med årsskiftet gäller den också demersala (bottenlevande) arter (exempelvis kolja, rödspätta och kummel) i Skagerrak, Kattegatt och Nordsjön.

LÄS MER om läget för torsken i Östersjön

Havs- och vattenmyndighetens förslag har just varit ute på remiss, en runda som gett väldigt olika synpunkter. Exempelvis är Sveriges fiskares producentorganisation (SFPO) positiv till det man beskriver som ett regimskifte från en kollektivistisk ordning till en mer individuell.

Naturskyddsföreningen är positiv till att systemet är tillfälligt och till intentionerna att lösa den akuta krisen för svenska yrkesfiskare och att skydda det småskaliga och selektiva fisket. Men föreningen ser flera risker med förslaget, bland att fördelningsnyckeln inte prioriterar småskaligt fiske och passiva redskap, som är mer skonsamma för ekosystemen än bottentrålning.

Föreningen och paraplyorganisationerna Seas At Risk och Internationella fiskesekretariatet är generellt kritiska till system med säljbara fiskerättigheter, eftersom samhället förlorar kontroll och möjlighet att styra fisket till dem som fiskar mest hållbart. Det finns fördelar, som att överkapaciteten i flottan minskar, men erfarenheter från införande av köp- och säljsystem i grannländer visar att småskaligt och skonsamt fiske oftast missgynnas.

I Danmark har privatiseringen lett till en omfattande hamndöd och att små och kustnära fiskare slagits ut.
LÄS MER om förslaget
LÄS Naturskyddsföreningens remissvar

Senaste nytt från Sveriges Natur direkt i ditt flöde Följ oss på X