Annons
Biologisk mångfald i fokus för FN-möte i Mexiko

Marina reservat som ger skyddade barnkammare för fisk är en viktig strategi för ett hållbart fiske.

Biologisk mångfald i fokus för FN-möte i Mexiko

I dag startar årets partsmöte på ministernivå inom FNs konvention om biologisk mångfald. Fyra teman står på agendan: hållbar naturturism, naturvänligare jordbruk, hållbart fiske och skogsbruk med hänsyn till den biologiska mångfalden.

Från och med i dag och fram till den 17 december möts världens länder i mexikanska Cancun för det årliga partsmötet inom FN-konventionen om biologisk mångfald, CBD. De första fyra dagarna är det ett högnivåmöte med ministrar närvarande, sedan slutför tjänstemännen förhandlingarna utifrån den ministerdeklaration som förhoppningsvis kan antas den 4 december.

Det är några år sedan nu sedan toppmötet i Nagoya i Japan där de mer konkreta åtgärderna för att bevara den biologiska mångfalden på jordklotet slogs fast i Nagoya-protokollet. Arbetet går vidare och till årets möte är det framförallt fyra teman som står i fokus.

Hållbar turism

Den första frågan är hur turistnäringen ska kunna bli mer hållbar. I förslaget till deklaration från ministermötet slår man fast att den biologiska mångfalden är själva grunden för naturturismen och att turistindustrin kan bidra till bevarandet av känsliga naturområden. Turistnäringen bör anta ansvarsfulla hållbarhetsprinciper för verksamheten. Varsam turism kan bidra till att förbättra levnadsförhållandena för lokalbefolkning och urfolk genom att erbjuda jobb, investeringar och lokal utveckling av samhällena.

Naturvänligare jordbruk

Den andra stora frågan är hur jordbruket ska kunna utvecklas för att föda en växande världsbefolkning samtidigt som man bevarar den biologiska mångfalden såväl i det vilda som i de odlade grödorna. Ett hållbart jordbruk är möjligt, enligt förslaget till ministerdeklaration, men det krävs stora förändringar inom jordbruket, bland annat:

  • En helhetssyn på jordbrukets beroende av den biologiska mångfalden.
  • Aktiv planering för ett resurseffektivt och hållbart markutnyttjande.
  • Odling och bevarande av genetisk mångfald hos traditionella växtsorter och lantraser av husdjur.
  • Effektiv förvaltning och bevarande av pollinatörer, som exempelvis bisamhällen.
  • Ökad medvetenhet om vikten av att bevara odlingsjorden som ett levande ekosystem. Plöjning, konstgödning och bekämpningsmedel slår ut mikrolivet i åkerjordarna.
  • En satsning på agroekologi.
  • Minskad användning av kemikalier i jordbruket.
  • Ökad användning av biologisk bekämpning av skadegörare.
  • Uppmuntra till hållbarare konsumtionsmönster.

Hållbart fiske

När det gäller fiske och fiskodling vill man i förslaget till ministerdeklaration uppmuntra till ett hållbart fiske och till hållbara odlingsmetoder för fisk och skaldjur. Därför behöver ekosystemens bärkraft utgöra grunden för fiskekvoter och liknande, så att fiskepolitiken grundas på vetenskapliga beräkningar av möjliga hållbara uttag. Marina reservat är en annan viktig strategi. De kan tjäna som skyddade barnkammare för fisk. Det är också viktigt att utveckla metoder för minskade bifångster av arter som inte ska fiskas. Dessa slängs i dag tillbaka döda i havet igen. En annan fråga som lyfts är den ökade föroreningen av plast som flyter runt i världshaven. Minskat buller från fartygsmotorer och liknande lyfts också fram som en viktig fråga för att skydda det marina livet, liksom strategier för att motverka illegalt fiske.

Skogsbruk med större naturhänsyn

Den fjärde stora frågan på mötet är skogsbruket. Världens skogar är de artrikaste av landekosystemen. Skogsbruket påverkar dem väldigt starkt och att utveckla metoder för ett hållbart skogsbruk i relation till mångfalden är prioriterat. Skogarnas roll som leverantör av livsviktiga ekosystemtjänster behöver också tydliggöras mer. De skogslevande urfolk som är beroende av skogen för sin existens ska också värnas. Skogarnas roll som kolsänka understryks. Strategier för att restaurera skogar och återbeskoga skövlade områden ska också utvecklas.

Sveriges prioriteringar

Den svenska regeringen kommer, enligt Hanna Björnfors, pressekreterare till miljöminister Karolina Skog, att prioritera några frågor: Dels att beslut fattas om att alla länder måste arbeta för att nå konventionens målsättningar och att detta arbete ska relatera till Agenda 2030 och de globala hållbarhetsmålen. Regeringen vill också se beslut om en aktionsplan för arbetet med att restaurera ekosystem. Till prioriteringarna hör också att få till beslut om att arbetet med att värna den marina biologiska mångfalden ska fortsätta. En annan prioritering är att arbeta för att urfolks och lokala samhällens kunskap om biologisk mångfald tas tillvara.

Senaste nytt från Sveriges Natur direkt i ditt flöde Följ oss på Twitter