Annons
Klimatpolitiska rådet: ”Omställningen måste accelerera”

Inom trafiksektorn måste utsläppen minska drastiskt de närmsta åren om klimatmålen ska kunna nås. Foto: Getty images.

Klimatpolitiska rådet: ”Omställningen måste accelerera”

Klimatomställningen måste gå snabbare. För att det ska vara möjligt krävs bland annat tydligare styrning av regeringens myndigheter och bättre förutsättningar för att göra klimatinvesteringar. Det är en del av budskapet i Klimatpolitiska rådets senaste rapport, som presenterades under onsdagsmorgonen. Rådet understryker att klimatomställningen måste behandlas som en övergripande fråga som ska genomsyra hela politiken.

Målet är att Sverige inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser i atmosfären senast år 2045. Om det ska vara möjligt måste utsläppen minska snabbare. Det klimatpolitiska rådet har utvärderat sittande regerings politik, och tagit fram fem rekommendationer (se faktaruta) som riktar sig till kommande regering.

Hela rapporten finns att läsa här.

Krävs mer genomgripande insatser

En av rådets rekommendationer är att koordineringen mellan olika politikområden måste förbättras.

Under onsdagens presskonferens valde rådets ordförande Johan Kuylenstierna att läsa upp en del ur rapporten som han pekade ut som extra viktig:

Johan Kuylenstierna. Foto: Elisabeth Olson Wallin.

– Den samlade politiken utgörs inte enbart av summan av lagar, regler och budgetposter. Den handlar om många aspekter av ledarskap, att formulera gemensamma mål och göra vägen mot målen begriplig och angelägen.

Det klimatpolitiska rådets vice ordförande Cecilia Hermansson kommenterade rekommendationerna ytterligare utifrån utvärderingen:

– Regeringen har genomfört betydande enskilda insatser och tillsatt relevanta utredningar. Men det saknas ett mer genomgripande reformarbete.

Johan Kuylenstierna underströk att rådet är medvetna om att det senaste året varit extra utmanande politiskt, i och med pandemi och oroligheter i omvärlden. Han sa att det är positivt att regeringen trots det kommit framåt i klimatarbetet men att det finns flera brister förutom att arbetet måste accelerera. Som exempel på svagheter nämnde Johan Kuylenstierna att det fortfarande inte finns någon proposition inlämnad om en klimatanpassad miljöbalk samt att alla samhällsmål behöver omformuleras för att bidra till omställningen.

Finns redan kända åtgärder

Enligt rådet finns det redan nu kända åtgärder som kan bidra till att Sverige når klimatmålen. Det handlar främst om politiska förändringar och

Cecilia Hermansson. Foto: Elisabeth Olson Wallin.

satsningar inom följande fyra områden: effektivare energi- och resursanvändning, fossilfri elektrifiering, biomassa från skogs- och jordbruk
och upptag och lagring av koldioxid, inklusive naturliga sänkor.

– Politiken behöver förstärkas för att rapportens identifierade nyckelområden ska kunna accelerera omställningen. Bland annat bör effektivare energi- och resursanvändning få ökad prioritet och det behövs fler insatser för att underlätta investeringar i den fossilfria framtiden, säger rådets vice ordförande Cecilia Hermansson i ett pressmeddelande.

Annika Strandhäll tog emot rapporten

Efter lanseringen lämnades rapporten över till klimat- och miljöminister Annika Strandhäll. Hon sa att nästa regering kommer ha ett stort ansvar för att lägga upp en ambitiös och handlingskraftig klimathandlingsplan som nu också kan följa upp rådets rekommendationer, men att rapporten också kommer användas i den närmaste framtiden.

– Vi kommer att använda rapporten under årets processer, inte minst vad gäller vårt budgetarbete. Men också för att vi i juni ska genomför Stockholm +50, alltså det internationella FN-mötet som är tänkt att ytterligare accelerera klimatarbetet globalt.

Senaste nytt från Sveriges Natur direkt i ditt flöde Följ oss på X