Annons
Högre värden i gammal skog enligt ny forskning

Får mer att äta i gammal skog. Foto: Getty

Högre värden i gammal skog enligt ny forskning

När en skog blir gammal växer träden långsammare. Men värdet av bär, ­viltfoder, biologisk mångfald och andra ekosystemtjänster ökar ju äldre skogen blir, enligt en ny forskningsstudie.

Skogens ekosystemtjänster är särskilt aktuella just nu. Den 30 november lämnas en statlig skogsutredning som tar upp omstridda frågor som stärkt äganderätt, flexibla skyddsformer, naturvård och fjällnära skogar till regeringen.

Enligt Micael Jonsson, ekologiforskare vid Umeå universitet, ger gamla skogar många ekosystemtjänster.

− Vi förlorar extremt mycket om skogarna inte får bli äldre än 100 år.

Med kollegor från flera universitet har han tittat på hur olika värden ändras med skogens ålder. Träd­tillväxten ökade tills skogen nådde 70-100 år, då produktions­skogar normalt avverkas, men de flesta andra ekosystem­tjänster fortsatte att öka ju äldre skogen blev. Det gällde förekomst av blåbär, viltfoder och död ved, plus markens kollagring och artrikedom.

Har ni räknat om de värdena till pengar?

− Nej, vissa ekosystemtjänster är för svåra att sätta pris på men alla har ett stort värde.

Finns det inte mest mat åt älgarna i ungskogar?

− Nej, man tror ju det eftersom vi är så vana att jämföra ung produktionsskog med äldre produktionsskog. Men skogar över 120 år ger ungefär 50 procent mer mat åt älg och rådjur än ungskogarna.

Vad kan samhället dra för slutsats av studien?

− Vi skulle behöva mer gammal skog för att få in fler värden. En idé är att bruka skogen hyggesfritt och en annan är att låta träden bli äldre innan de avverkas. Då får vi dessutom bättre kvalitet på virket.

Men utvecklingen går åt motsatt håll, träden avverkas vid allt yngre åldrar och en stor del duger bara till pappersmassa. Micael Jonsson hoppas att skogsbruket ska intressera sig mer för vinsten med ­gammal skog och blandskog.

− I ett varmare klimat ökar brand, betesskador och insektsskador. En mångfaldsrik skog med fler lövträd är bättre försäkrad mot de här problemen som ger stora ekonomiska förluster.

Artikeln publicerades i
Senaste nytt från Sveriges Natur direkt i ditt flöde Följ oss på X