En grad räcker för stora effekter på ekosystemen

Ekosystemen i Arktis tillhör de som drabbats hårdast av klimatförändringarna hittills.

En grad räcker för stora effekter på ekosystemen

Den globala uppvärmningen har nu nått cirka 1,2 grader över förindustriell medeltemperatur. Det påverkar redan nu naturen starkt, allt från förändringar i enstaka gener till hela ekosystem som råkar i olag.

En ny forskningssammanställning från Internationella Naturvårdsunionen, IUCN, visar att mer än 80 procent av ekosystemen världen över; till havs, i sötvatten och på land, redan visar tecken på stress och har börjat påverkas av klimatförändringar.

– Omfattningen av förändringarna i naturen är förvånande, säger Inger Andersen, IUCN:s generalsekreterare. Det vi trodde skulle komma om några årtionden ser vi redan nu.

Studien analyserar 94 olika ekologiska processer som undersökts i granskad forskningslitteratur. I 82 procent av dem hittar man redan nu klimateffekter. Effekterna kan exempelvis handla om:

  • minskad genetisk mångfald hos grödor
  • förändringar i hybridisering mellan olika arter exempelvis hos laxar
  • förändrade könskvoter hos olika andra fiskarter
  • minskad kroppsstorlek som ett resultat av högre temperatur hos en mängd olika djurarter
  • ändrade blomningstider hos växter
  • förändrade flyttmönster för fåglar
  • att många olika arter kan erövra helt nya territorier.

Minskad isutbredning i Arktis har redan i hög grad påverkat alla de djurarter som lever där. Korallreven är utsatta för stark stress och en alltmer omfattande koralldöd.

Många av klimateffekterna på arter och ekosystem påverkar också människan. Konsekvenserna kan vara allt från ökande förekomst av olika skadedjur och växtsjukdomar till reducerade fiskfångster och minskade skördar i jordbruket.

Ekosystem som är vid god hälsa fångar in och lagrar stora mängder kol, jämnar ut lokala klimatvariationer och minskar riskerna med de översvämningar, svåra stormar  och stigande havsnivåer som ofrånkomligen hör samman med ett varmare klimat. Exempelvis ger intakta mangroveskogar runt tropiska kuster bättre skydd för alla dessa slags naturkatastrofer.

När ett stort antal förändringar sker inom ett och samma ekosystem kan det leda till att hela naturtypen förändras eller försvinner. Naturen på den arktiska tundran börjar redan nu att invaderas av arter från tempererade områden och tempererade ekosystem i haven börjar nu allt mer att påverkas av tropiska arter.

– De nationella löften om klimatåtgärder som gavs i Paris räcker bara till att begränsa uppvärmningen till runt tre grader, säger De Wendy Foden, från den forskargrupp inom IUCN som ligger bakom studien. Men eftersom allvarliga effekter uppstått redan vid en grad måste vi verkligen öka våra ansträngningar. Annars kan vi inte behålla de ekosystemtjänster vi är så beroende av intakta.

LÄS MER om hur forskarna ser på möjligheten att nå klimatmålen från Paris

Senaste nytt från Sveriges Natur direkt i ditt flöde Följ oss på X