Digital riksstämma 2021: Johanna Sandahl omvald

Stämma över skärmen. Övre raden: stämmoordförande Anders Hultman och omvald ordförande Johanna Sandahl, nedre raden moderator Eva Lindberg. Foto: Skärmavbild

Digital riksstämma 2021: Johanna Sandahl omvald

Efter åtta dagar avslutades Naturskyddsföreningens digitala riksstämma på onsdagen. Johanna Sandahl omvaldes i en styrelse med tolv personer, i enlighet med valberedningens förslag. Regeringen uppmanades samtidigt att värna strandskyddet och snabba på utfasningen av fossila bränslen.

I fjol sköts riksstämman upp till följd av pandemin, och när den nu blev av låg restriktionerna ännu kvar, därav det digitala formatet. 143 röstande ombud och 323 deltagare samlades vid datorer och andra digitala enheter över hela landet för att påverka och följa förhandlingarna.

Stämmoordföranden Anders Hultman hade ett styvt jobb att hålla ordning på processen. Många var osäkra och ovana i början, men de flesta blev lugna och trygga när de märkte att det fungerade, säger han.

– Processen har varit välordnad och strukturerad. Vi har hanterat 705 förslag och 255 omröstningar. Det har verkligen gått undan. Folk har varit väldigt nöjda tycker jag.

Värna strandskyddet

Ett högaktuellt politiskt förslag togs upp och resulterade i skarpa markeringar.

På avslutningsdagen, alltså igår onsdag, uppmanades regeringen att behålla det generella strandskyddet och skärpa det i områden med högt exploateringstryck. Bakgrunden är den statliga utredningen Tillgängliga stränder som föreslår stora förändringar och vars remisstid nyligen gick ut. ”En historisk nedmontering av strandskyddet”, kallar föreningen förslaget och varnar för att växt- och djurliv drabbas hårt och att förmågan att möta klimatförändringarna kraftigt försämras.

Naturskyddsföreningen skickade under stämman ännu en passning till regeringen. En uppmaning om att skärpa klimatmålen ytterligare. Det föranleddes av utredningen om utfasningen av fossila drivmedel, som presenterades på tisdagen. Det är bra med slutdatum, men 2040 är för sent. Utfasningen måste formuleras som ett förbud. Försäljningen av fossila bilar måste dessutom förbjudas till 2030, anser föreningen.

Johanna Sandahl, Stockholm, omvaldes som ordförande på riksstämman. Två andra namn dök upp som alternativ, men röstades ned.

– Det känns jätteroligt att kavla upp ärmarna för ännu en mandatperiod, sade Johanna Sandahl i sitt avslutningsanförande.

Dags för ny strategi

Lars-Bertil Nilsson, Skåne, valdes till ny skattmästare. Övriga tio styrelseledamöter, varav fyra nyvalda, de kommande två åren framgår i faktarutan.

Det tunga styrdokumentet framtidsstrategin som stämman antog 2018 fick ett års förlängt mandat, fram till 2023, då nästa stämma hålls. Framöver ska stämmorna hållas på de ojämna årtalen, inte som nu på de jämna, för att slippa den extra arbetsbelastning som det innebär när valår och stämmoår sammanfaller. Det var ännu ett beslut som den här stämman tog, en strategisk tanke som alltså genomfördes lite tidigare än planerat till följd av pandemin. Stämma 2020 blev 2021.

– Den nya styrelsen måste sätta tänderna i hur den nya framtidsstrategin 2024–2028 ska tas fram. Jag föreställer mig att det kommer att vara något vi diskuterar på nästa års rikskonferens i Dalarna, sade Johanna Sandahl.

Biologisk mångfald, klimat, digitala verktyg

Besluten i sin helhet kan av utrymmesskäl inte sammanfattas här, bara antydas.

Skogspolitiken som hamnat i hetluften i år engagerade ombuden. Kalhyggen ska motverkas, biologisk mångfald främjas. Lärande för hållbar utveckling ska likaså främjas, hållbara konsumtionskulturer måste skapas och en hållbar samhällsekonomi ska komma på plats. Vad gäller det sistnämnda området fanns förslag på andra skrivningar. De handlade om att tona ned BNP som mått på ekonomisk utveckling och istället verka för humankapital-index som alternativ.

Bara för att nämna några punkter.

Riksstyrelsen fick också i uppdrag att utvärdera den digitala stämman och ta fram förslag på hur framtida stämmor kan förbättras med digitala hjälpmedel.

Senaste nytt från Sveriges Natur direkt i ditt flöde Följ oss på X