Stoppa bygget av bostäder i Tumba skog
Skogsdunge med björkar och vitsippor runt en damm.

Våtmark i Tumba Skog. Artikelförfattaren vill att kommunen stoppar planerna på att bygga bostäder i skogen. FOTO: C-H Ramsay

Debatt

Stoppa bygget av bostäder i Tumba skog

Tumba skog är en grön kil och erbjuder viktig rekreation för människor i närområdet. Men nu hotas området av nya bostäder.
Kommunen måste stoppa bygget och ta hänsyn till de miljökonsekvenser byggandet skulle få, skriver Gunilla Nuse i en debattartikel.

Kunskapen i många kommuner är skrämmande låg, miljömålen följs inte och miljökonsekvensbeskrivningar nonchaleras. Allt fler tätortsskogar utplånas. Inte heller beaktas ekosystemtjänsten grundvatten tillräckligt. Här är ett exempel ur verkligheten.

Tumba Skogägs av Svenska Hyreshus AB och ligger strax utanför Tumba centrum mitt emot Tumba Bruk, det anrika sedelbruket med riksintresse. Skogen ligger mellan Bornsjökilen i norr och Hanvedenkilen i söder och fungerar som en ”stepping zone” i ett för övrigt uppsplittrat skogslandskap.

Höga rekreationsvärden

Här växer högresta tallar och granar med över 100 år på nacken och ståtliga aspar i blandskog på höglänt skogsmark. Här finns en platå med ”myllrande” våtmarker, som har en mycket viktig funktion som översilningsytor för dagvatten i området.
Skogen genomkorsas av väl upptrampade mjuka barrstigar vilka vittnar om att skogen används flitigt för rekreation.

De höga rekreationsvärdena nämns också särskilt i detaljplanens miljökonsekvensbeskrivning.

I den orörda och omväxlande blandskogen, med hålträd och lågor har ett 30-tal fågelarter identifierats. Några av dem är rödlistade, som gröngöling, kungsfågel och duvhök. Här finns också rödlistade svamparter.

Skogen utgör också ett vattenskyddsområde för Uttrans grund­vatten­magasin, Segersjö vattentäkt, som är den sista fungerande ej förorenade täkten i kommunen och reservtäkt för Botkyrka.

Tumba Skogs kallkälla i den östra delen av skogen, med anor från 1700-talet då Tumba bruk tog sitt vatten härifrån, porlar dygnet runt ut i markerna vid ”Blekängen”.

Många boende hämtar sitt bordsvatten här.

Vill bygga 550 lägenheter

Faran är nu överhängande att de omistliga ekosystemen i Tumba skog går förlorade för alltid. Markägaren har begärt en detaljplan för att få bygga 550 lägenheter och en 17 meter bred bilväg i skogen. Efter avskogning, sprängning, schaktning, hårdgjorda ytor, ny bilväg och stora huskroppar i skogslandskapet och i det inre skyddsområdet för grundvattnet, blir det ingen ny vår för Tumba skog!

Det är illavarslande att den allmänna klappjakten att bygga bostäder tränger undan annat som vi så väl behöver. Kommunernas tydliga ansvar att bevara långsiktigt hållbara naturmiljöer brister.

Det är hög tid att Botkyrka kommun nu tar fullt ansvar och följer alla de skilda direktiv som finns för att skydda och bevara den samhällsnära och unika naturskogen med alla viktiga ekotjänster i Tumba skog i Segersjö.

Vi kan inte heller längre ta tillgången på friskt vatten för givet. Det är hög tid att inse allvaret och behovet av skydd av grundvattnet i Segersjö.

Bostadsbyggandet i Tumba skog måste stoppas.

/ Gunilla Nuse

Vill du också skriva en debattartikel för Sveriges Natur?
Mejla vår redaktör Malin Crona!

vår Facebooksida kan du diskutera inlägget.