Investeringar som är oundvikliga för att transportsektorns utsläpp ska kunna minska är till exempel de i den spårburna trafiken.

Krönika

Poletten har trillat ned

”Vi är fast beslutna att avskaffa alla former och aspekter av fattigdom och hunger /…/, att skydda planeten från att förstöras, inklusive genom hållbar konsumtion och produktion, genom att förvalta dess naturresurser på ett hållbart sätt och vidta omedelbara åtgärder mot klimatförändringarna /…/, att främja fredliga, rättvisa och inkluderande samhällen som är fria från rädsla och våld. Hållbar utveckling utan fred är omöjlig, liksom fred utan hållbar utveckling.”
Visst känns det bra? Kanske låter det som en utopi, men det är ord från Agenda 2030, som världens beslutfattare enades om för ungefär ett år sedan. På lite knappt 15 år ska världens länder klara de 17 mål och 169 delmål som agendan slår fast. Mycket känns igen från tidigare FN-dokument, men det finns några avgörande skillnader med Agenda 2030. Det handlar bland annat om den ovanligt starka förankringen i världens samlade civilsamhälle och det tydliga budskapet om att allt hänger ihop. Det går inte att utrota fattigdomen om den biologiska mångfalden utarmas eller om klimatet löper amok. Det går heller inte att klara miljöutmaningarna i en värld som präglas av krig och otrygghet. Poletten tycks helt enkelt äntligen ha trillat ner. Men nu gäller det att gå från ord till handling.
Det gäller självfallet också Sverige, ett av de länder som anses vara bäst rustade att klara målen och har en viktig roll som föregångsland. Tas innebörden av målen på allvar behöver synergieffekter mellan olika politikområden identifieras och stärkas. Målen i Agenda 2030 ska vara ledstjärnan för all politik, alla departement, myndigheter, företag, kommuner – ja, helt enkelt hela samhället. En handlingsplan för hur den svenska regeringen ska arbeta med målen är på gång men innan dess finns det en uppsjö av saker att ta tag i, sådant som är givet för att målen ska kunna nås på hemmaplan.

Leva upp till klimatavtalet

Det handlar bland annat om att sjösätta styrmedel för att leva upp till klimatavtalet i Paris och miljömålsberedningens slutsatser. Att minska, och på sikt nolla, utsläppen från transporterna är här en nyckelfråga. Styrmedel som kvotplikt, bonus-malus och kilometerskatt är det i princip bara att sätta igång med.
Det gäller också investeringar som är oundvikliga för att transportsektorns utsläpp ska kunna minska, som de i den spårburna trafiken. Det är lika bra att börja nu! De resurser som redan är avsatta för investeringar i till exempel bostadsbyggande och upprustning av bostäder i miljonprogamsområden ska självfallet ske i linje med Agenda 2030 med såväl ekologiska som sociala värden i centrum.
Investeringar och åtgärder för att skydda och stärka den biologiska mångfalden är också oundvikliga, från skog till hav. Lågt hängande frukter som omedelbart kan skördas är bland annat stimulans av ekologisk livsmedelsproduktion samt en ny lagstiftning för vattenkraft och andra vattenverksamheter. Bara två procent av våra kraftverk har fungerande fiskvandringsvägar och 94 procent av våra kraftverk har tillstånd som är hundra år gamla. Alla utredningar är klara – det är bara att sätta igång!
Nu är det två år till nästa val och det är dags för regeringen att konkret visa att målen i Agenda 2030 också leder till nya kraftfulla beslut på hemmaplan.

Ämnen:
Artikeln publicerades i