"En kris påminner om vår och planetens skörhet och kan i bästa fall skapa möjlighet att tänka nytt." Foto: Mats Hellmark

Ledare

Kom ihåg helheten

Coronapandemin har fortsatt världen i sitt grepp. Antalet dödsfall stiger, arbetslösheten ökar och med den förlorar miljontals människor såväl sin försörjning som sin värdighet.

FN:s utvecklingsorgan, UNDP, varnar för att den globala mänskliga utvecklingen riskerar att minska för första gången på 30 år. Bakslag inom grundläggande områden för mänsklig utveckling – hälsa, utbildning och inkomst – är påtagliga i de flesta av världens länder.

I takt med tilltagande ekonomisk kris riskerar klimat- och miljöfrågor att sättas på undantag och den gröna återuppbyggnaden att stanna vid tomma ord. Att minska dödstalen, rädda jobb och samhällsekonomi är en självklar prioritet. Men, hur återhämtningspaket och stimulansåtgärder utformas kommer att påverka våra samhällen i årtionden framöver. Satsningarna måste därför inte bara ta oss ur den akuta situationen utan samtidigt bidra till att accelerera den pågående omställningen för att möta klimatkrisen och utarmningen av ekosystem och biologisk mångfald.

Den svenska regeringen har lanserat ett antal stödåtgärder och snart lämnas budgetpropositionen för 2021 till riksdagen. Hur den utformas blir en tydlig indikator på om den gröna omställningen kommer att omsättas i praktiken. Vi anser att ett antal viktiga kriterier måste vara vägledande:

  1. Inga stöd till klimatskadlig verksamhet: Budgetsatsningar måste vara samstämmiga med klimatmålen. Åtgärder som medför ökade utsläpp eller ytterligare låser in samhället i fossilberoende ska inte genomföras. Klimatskadliga subventioner ska avvecklas.
  2. Stärk naturskyddet: En rik biologisk mångfald är en förutsättning för friska ekosystem och stärker dessutom motståndskraften mot klimatförändringarna. Det behövs krafttag för – och höjda anslag till – naturvården.
  3. Säkra uppföljning och efterlevnad: Effekten av genomförda stimulansåtgärder behöver följas upp för att på så sätt skapa förutsättningar för ett långsiktigt lärande vad gäller deras miljöeffekter.
  4. Premiera verksamheter som styr i rätt riktning: Den nödvändiga omställningen kan snabbas på om stimulanspaket styrs mot exempelvis utbyggnad av förnybar energi, energieffektivisering, hållbara transporter, omställning av jord- och skogsbruk i en riktning som gynnar klimat och biologisk mångfald, skötsel och restaurering av ekosystem, samt en cirkulär ekonomi.
  5. Åsidosätt inte rättsprinciper och miljö­prövningar: Kriser riskerar att medföra nedprioritering av centrala demokratiska rättsprinciper eller lagstadgade miljöprövningar. Miljöprövningar måste fortsatt genomföras med hög kvalitet, och demokratisk insyn och inflytande garanteras.

En kris påminner om vår och planetens skörhet och kan i bästa fall skapa möjlighet att tänka nytt. Sverige har goda förutsättningar att välja en väg som inte bara lindrar den nuvarande krisen, utan också ger möjlighet att bygga ett mer motståndskraftigt samhälle.

Ordförande Johanna Sandahl och generalsekreterare Karin Lexén

Läs fler ledare

Dags att sopa rent framför egen dörr
Ett helt avgörande årtionde för planeten
Rör inte strandskyddet!

Ämnen:
Artikeln publicerades i