Utsläpp av kvicksilver förgiftar musslor

Utsläpp av kvicksilver förgiftar musslor

All användning av kvicksilver är förbjuden i ­Sverige. Men Sveriges Naturs granskning visar att många företag har undantagits från förbudet. Bland annat har ett kemiföretag beviljats undantag trots att kraftigt förhöjda halter av kvicksilver uppmätts.

Sedan 2009 är det förbjudet att använda kvicksilver i Sverige. Metallen bedöms vara ett av de farligaste miljögifterna och kan ge skador på det centrala nervsystemet. Barn och foster är speciellt utsatta för det lättflyktiga kvicksilvret. Men trots förbudet används metallen fortfarande och utsläppen från industrin fortsätter.

De största utsläppen i Sverige kommer från olika smältverk och värmeverk där kvicksilver frigörs vid förbränning. Därutöver beviljar Kemikalieinspektionen varje år ett antal dispenser till små och stora verksamheter som anser sig behöva använda kvicksilver i sin produktion.

Sveriges Naturs granskning visar att Kemikalieinspektionen, sedan förbudet trädde i kraft 2009, har beviljat 63 dispenser.

En del av dessa har gått till forskningsprojekt men Kemikalieinspektionen har också beviljat tillfälliga undantag till 33 industriföretag som normalt skulle ha omfattats av förbudet.

Ett exempel är försvarsföretaget Nammo, Sveriges största exportör av robotar, granater och målsökande ammunition. Under senare år har dess fabrik i Karlsborg fått två dispenser för fortsatt användning av kvicksilver.

I sina ansökningar till Kemikalieinspektionen uppger företaget att Nato, som är en av deras kunder, kräver att ammunitionen testats med en speciell kvicksilvermetod. I väntan på att nya testmetoder ska tas fram har Nammo fått dispenser för att använda flera kilo av den miljöfarliga metallen.

Andra dispenser har beviljats ubåtstillverkaren Kockums, numera en del av försvarsmaterieltillverkaren Saab, och till kärnkraftverket Forsmark i Östhammar. Flera företag har också fått dispens för att exportera varor innehållande kvicksilver trots att även det är förbjudet enligt svensk lag.

Fortsätter trots förbudet

Men den kanske mest kontroversiella dispensen har gått till kemiföretaget Inovyn i Stenungsund. Tidigare har den förra regeringen beviljat fabriken flera undtantag från förordningen. Den har därmed kunnat fortsätta med kvicksilveranvändning trots att det svenska förbudet infördes redan 2009.

Inovyns anläggning för tillverkning av klor och lut i Stenungsund har sedan 2010 släppt kilovis med kvicksilver i luft och i vatten. Foto: Lasse Andrée, Lokaltidningen Sto

Enligt företaget skulle en  kvicksilverfri fabrik för tillverkning av klor och lut stå klar redan 2010. Men detta löfte har inte uppfyllts och fabriken är fortfarande inte byggd.

I en ansökan om dispens uppgav företaget bland annat att de inte kunde få tag på personal för att bygga om den gamla fabriken.

Den 24 maj i fjol fick företaget ytterligare ett uppskov genom en dispens från Kemikalieinspektionen. Men detta beslut skulle visa sig vara olagligt. Samma dag som dispensen beviljades införde EU en ny förordning om kvicksilverförbud som Sverige måste följa och den ger inga möjligheter till nya dispenser för Inovyn.

Kemikalieinspektionen visste att förordningen var på gång men säger att man hade tagit fel på dag.

Agneta Westerberg är chef för den avdelning på Kemikalieinspektionen som ansvarar för dispenser till industrin. Hon beklagar misstaget och anser att beslutet var felaktigt. Men nu har inte myndigheten möjlighet att upphäva dispensen eftersom förvaltningslagen säger att myndigheter inte i efterhand får ändra beslut som är till nackdel för någon part, ens om beslutet fattats på felaktiga grunder.

Har Kemikalieinspektionen tagit hänsyn till Inovyns ekonomi, och det faktum att en ny fabrik krävde stora investeringar, när ni beviljade dispensen?

– Nej vi tar inga företagsekonomiska hänsyn. För att vi ska kunna bevilja en dispens måste företaget bland annat göra en riskbedömning för att visa att användningen inte leder till oacceptabel exponering av kvicksilver, säger hon.

Bara en domstol kan nu upphäva dispensen till Inovyn men då behöver någon polisanmäla händelsen.

Dispensen till Inovyn i Stenungsund är också kontroversiell eftersom det kan misstänkas att företagets kvicksilveranvändning har bidragit till att förhöja kvicksilverhalterna i vattnen utanför fabriken. Sedan 2009 har Inovyn släppt ut 125 kilo kvicksilver i luften och ytterligare nästan fyra kilo i vattnet. Om inte företaget hade fått så många undantag och dispenser hade den miljöfarliga produktionen troligen inte kunnat fortsätta efter 2010.

Förhöjda halter i hummer, tång och musslor

De mätningar av kvicksilverhalten som har gjorts i havet utanför Stenungsund visar också på förhöjda halter i hummer, tång och musslor. Särskilt hårt drabbad är en stor musselodling på Hasselön i Havstensfjorden, bara några kilometer utanför Inovyns fabrik. I en mätning som länsstyrelsen gjorde 2014 framkom att kvicksilverhalterna i blåmusslorna överskred gränsen för vad som är tillåtet i barnmat. Företaget är Sveriges största musselodlare.  2016 var kvicksilverhalterna i musslor fortfarande förhöjda men ansågs då inte längre vara farliga för barn.

Musselodling är en växande bransch längs hela västkusten. Den minskar övergödningen i havet och har delvis en renande effekt men musslorna är känsliga för kvicksilverutsläpp.

Elisabeth Lindqvist på Länsstyrelsen i Västra Götaland tycker att det är beklagansvärt att Inovyn ännu inte har avvecklat sin användning av kvicksilver. Men länsstyrelsen godkände ändå att Kemikalieinspektionen utfärdade dispensen i maj i fjol.

Finns det ingen risk att dispensen leder till extra kvicksilverutsläpp?

– De släpper ut lite i vattnet och lite i luften, det gör de hela tiden och det har de rätt till i sitt tillstånd. Inga kvicksilverutsläpp är bra, säger Elisabeth Lindqvist.

Enligt länsstyrelsen finns det stora mängder kvicksilver samlade i Inovyns fabrik i Stenungsund. Den riktigt stora miljöfaran ligger i om något av det skulle läcka ut vid en avveckling, enligt länsstyrelsen. En dispens på ett extra halvår gjorde därför varken till eller från.

Borde ni inte vara väldigt försiktiga med den här typen av dispenser med tanke på de höga kvicksilverhalterna som finns i musslor och hummer?

– Jo, men vår bedömning är att det inte orsakas av de här små utsläppen som man har nu. Vi tycker inte att det är bra med en dispens men vi har ändå sagt att vi kan acceptera det. Det är en sammanvägd bedömning. Vi är också väldigt rädda för de risker som det medför att transportera klor på järnväg, som hade varit alternativet till en dispens.

Om man tittar på en karta så finns det öar med musselodlingar alldeles utanför Inovyns fabrik. Dispensen måste väl vara en katastrof för fiske- och musselindustrin?

– Det är inte bra. Kvicksilvret borde ha avvecklats för länge sedan. Sverige borde ha gått i bräschen, detta är inte alls bra, säger Lindqvist.

Inovyns presschef Ingela Eliasson säger till Sveriges Natur att den nya fabriken ska stå klar andra kvartalet i år.

UPPDATERING 2018-02-07:

Efter Sveriges Naturs avslöjande säger Elisabeth Lindqvist på Länsstyrelsen i Västra Götaland i en intervju med tidningen Bohusläningen  att fabriken kommer att tvingas stänga om den nya fabriken inte är klar i maj.

– De kommer inte kunna fortsätta, det senaste vi har hört är att fabriken är klar i maj. Den skulle ha varit klar i december, att den inte blev det tycker vi är väldigt negativt.

Om de inte är klara i maj – får de en ny dispens då?

– Det finns ingen möjlighet att få det enligt EU-lagstiftningen. I så fall får de stänga, säger Elisabeth Lindqvist till tidningen.

Skribent Nils Resare
Artikeln publicerades i
Senaste nytt från Sveriges Natur direkt i ditt flöde Följ oss på Twitter