Staten överklagar domen om fjällnära skog

De som äger fjällnära skog kan kräva betalt av staten om de inte får avverka den. Det är innebörden i domen som gav fem markägare 18 miljoner kronor i ersättning för sin skog. FOTO: Kjell-åke Fredriksson

Staten överklagar domen om fjällnära skog

I januari dömde Mark- och miljödomstolen vid Umeå tingsrätt staten att ersätta fem markägare för att de inte får avverka sin fjällnära skog. Nu överklagas domen till Mark- och miljööverdomstolen, eftersom rättsläget fortfarande är oklart enligt Skogsstyrelsen.

Markägarna hade nekats att avverka på grund av höga naturvärden och ska enligt miljödomstolen få ersättning med 125 procent av marknadsvärdet. Det som gjorde målet speciellt var att det handlar om så kallad fjällnära skog, som delvis är helt obrukad. Därför var det inte självklart att ersätta markägarna för att deras ”pågående markanvändning” begränsas.

− Överklagandet gör att ärendena drar ut på tiden ytterligare och det beklagar jag. Ändå kan jag inte bortse från att det fortsatt är ett otydligt rättsläge och att nuvarande dom inte ger tillräckligt tydliga spelregler för inblandade aktörer. Det behövs en vägledande dom från högre instans, säger Herman Sundqvist, Skogsstyrelsens generaldirektör i ett pressmeddelande.

LÄS MER: Markägare får ersättning för fjällnära skog

Olika riktning

Oklarheterna handlar bland annat om hur man ska se på tillståndsplikten för avverkning i fjällnära skog. Tidigare domar i liknande fall pekar i olika riktning.

När det gäller ersättningsfrågan skriver mark- och miljödomstolen i domarna att ”… det inte finns några klara rättsregler om vad som ska gälla i nu angivet fall”, vilket stärker Skogsstyrelsens uppfattning om att det behövs vägledande rättspraxis.

– Det finns sammantaget en rad skäl till varför staten i dag skickat in en överklagan, som ytterligare kommer att kompletteras senare i Mark- och miljööverdomstolen. Därefter återstår det att se om domstolen meddelar prövningstillstånd, säger Cecilia Hedman, Skogsstyrelsens chefsjurist.

Enligt Skogsstyrelsens tidigare utredningar finns brister i lagstiftningen och kopplingen mellan skogsvårdslagen och miljöbalkens ersättningsregler är otydlig. Skogsstyrelsen hade därför redan före domen upmärksammat regeringen på att de delar av skogsvårdslagen som rör fjällnära skog behöver ses över.

Läs mer om skogsbruk

Hans insatser för skogen prisas
Brist på vettigt virke och papper
”Skogslagstiftningen är ett hot mot miljön”
Senaste nytt från Sveriges Natur direkt i ditt flöde Följ oss på Twitter