Annons
Så rättades regeringen om miljön – hela listan

Vargpolitiken, klimatet och palmoljan är några områden där regeringen har fått bakläxa.

Så rättades regeringen om miljön – hela listan

Miljö- och jordbruksutskottet har under senaste mandatperioden gjort flera tillkännagivanden som innebär att regeringens linje fått mothugg. Under mandatperioden har utskottet fattat beslut om 60 tillkännagivanden varav 40 har gått emot regeringens politik. De handlar bland annat om vargjakt, strandskydd och om EUs miniminivå ska gälla för Sverige.

Nuvarande riksdagsår, 2017/18

Om hur verksamheter som kan antas medföra en betydande miljöpåverkan ska miljöbedömas

Tillkännagivandet innebär att det svenska regelverket ska anpassas till miniminivå för miljökonsekvensbeskrivningar enligt EUs direktiv. I debatten som föregick beslutet sa företrädare för regeringspartierna att svenska krav ska kunna vara hårdare.

Om innehållet i miljökonsekvensbeskrivningen inom ramen för den specifika miljöbedömningen

Utskottets tillkännagivande innebär att EUs direktiv ska gälla, vilket är en miniminivå för miljökonsekvensbeskrivningar. Regeringen ville att Sverige skulle kunna ställa hårdare krav.

Analys av konsekvenser för biodrivmedel

Tillkännagivandet innebär att regeringen ska analysera konsekvenserna av stopp för palmolja i biodrivmedel, medan regeringen ville få bort den genast. Tillkännagivandet har fått till följd att utfasningen av palmolja fördröjts.

Om långsiktiga villkor för biodrivmedel

Även här handlar riksdagens tillkännagivande om hur och när palmoljan ska fasas ut ur biodrivmedel, i strid mot regeringslinjen som förordar snabbare åtgärder.

Utvärdering av viltförvaltningsdelegationernas arbete

Riksdagen vill att regeringen utreder de regionala viltförvaltningsdelegationerna för att säkerställa att besluten om vilt verkligen fattas nära dem som berörs landet runt. Regeringen å sin sida ville få in fler företrädare för naturintressen i viltförvaltningsdelegationerna. Kort sagt: konflikt om vargjakt.

Regelverket som reglerar vattenbruk

Möjlighet att odla alger, fisk med mera ska ses över därför att här finns en stor potential som bör tas till vara bättre, anser utskottet. Regeringen anser att arbetet som redan görs räcker.

Effektivare uppföljningssystem inom fiskeområdet

Regler för förvaltning av fiskbestånd ska ses över eftersom det nuvarande systemet har brister. Regeringen anser att det som görs och planeras framöver ska räcka.

Rättssäker och effektiv nyckelbiotopsinventering

Inventering av nyckelbiotoper ska ta regionala hänsyn, vara effektiv och inte hindra markbruk i onödan, vilket sker idag, enligt de som talat för tillkännagivandet. Det som görs redan är bra nog, anser regeringen.

Översyn av artskyddsförordningen

Artskyddsförordningen ska vara rättssäker, effektiv, och inte leda till onödiga problem för markägare. Onödigt tillkännagivande, tycker regeringen som menar att markägarnas intresse tas till vara med de åtgärder som redan vidtagits.

Långsiktiga förutsättningar för skogsbruk

Skogsbrukare ska få incitament för hållbart skogsbruk. Regeringspartiernas syn på saken: redan åtgärdat.

Om ersättningsfrågor

Skogsägare ska få ersättning för skogsskydd. Regeringen: det ses över redan.

Om att ytterligare reformera tillståndsprocesserna för miljöpåverkande verksamheter Snabbare handläggning av miljöpåverkande verksamhet behövs enligt tillkännagivandet. Regeringen anser att det som görs räcker.

Kompensation vid inskränkningar i äganderätten

Markägare ska kunna få kompensation vid inskränkning av markanvändning. Regeringen: på gång redan.

Om regionalt genomförande av livsmedelsstrategin med mera

Regionalt arbete inom ramen för livsmedelsstrategin ska samordnas nationellt. Arbete tillsammans med regioner pågår redan, anser regeringspartiernas företrädare.

Om föreningslivet på landsbygden

Tillkännagivandet innebär att stödet för landsbygdens föreningsliv ska förenklas. Regeringen anser att tillkännagivandet är omotiverat. Föreningslivets stöd har redan förbättrats.

Utredning om införandet av producentansvar för fler produktgrupper

Producentansvar för tillverkare av möbler och byggmaterial ska övervägas, anser utskottets majoritet. Regeringen anser att byggmaterial och möbler används under så lång tid att producenterna får svårt att ta ansvar för produkterna när de sent omsider kasseras.

Riksdagsåret 2016/17

Om utfodring av vilt

Utfodring av vilda djur ska tillåtas men inte överallt och alltid. Regeringen anser att arbete i den riktningen redan pågår.

Kameraövervakning av vilt

Tillstånd för det ska inte behövas, däremot ska det anmälas. Regeringen: det utreds redan.

Reformering av strandskyddet

Det ska bli lättare att bygga hus nära strand, tycker majoriteten. Regeringen anser att de ändringar som redan gjorts ska utredas först.

Om tillståndsprocesser

Snabbare handläggning för miljöpositiv verksamhet, en grön gräddfil alltså. Regeringen meddelar att det redan utreds.

Om konkurrenskraftiga regler och villkor

Handlar om livsmedelsproduktion. Regler och villkor ska ta hänsyn till företagens villkor. Regeringen anser inte tillkännagivande behövs, ökat stöd för konkurrens är på väg att införas.

Om konkurrenskraft – en uppgift för myndigheterna

Myndigheter ska stötta livsmedelsföretag. Tillkännagivande överflödigt, det som föreslås görs redan anser regeringen.

Effektiva och förutsägbara godkännandeprocesser

Det ska det bli för godkännande av växtskyddsmedel. Tillkännagivande överflödigt enligt regeringen.

Om att främja livsmedelsexport

Den ska stödjas bättre framöver, menar riksdagsmajoriteten i sitt tillkännagivande. Regeringen anser att det redan görs i tillräcklig utsträckning och att tillkännagivande överflödigt.

Mål för ekologisk produktion och konsumtion

Efterfrågan ska styra livsmedelsproduktion, inte politik. Tillkännagivande överflödigt anser regeringen.

Om nationellt klimatarbete

Politik för minskade klimatutsläpp ska bedrivas så att det förenas med tillväxt. Regeringen menar att klimatsatsningen i sig är något som leder till tillväxt. ”Att ta ledarskap för klimatet är inte bara moraliskt rätt; det är också ekonomiskt smart”, sa Isabella Lövin, vice statsminister, under debatten som föregick beslutet.

Riksdagsåret 2015/16  

Rovdjurspolitikens inriktning

Tillkännagivandet går ut på att den gällande rovdjurspolitiken som beslutades av föregående regering, ska fortsätta att gälla och beslutsordningen för skydds- och licensjakt upprätthållas. Tillkännagivandet är kortsiktigt, anser regeringen som planerat ett samlat grepp. Det gick ut på att det ska finnas långsiktigt livskraftiga stammar av rovdjur och skydd av varg som hotad art.

Om nationellt skogsprogram

Produktions- och miljömål ska förbli jämställda i skogspolitiken. Regeringen hade förberett ett nationellt program, som går ut på att produktion och miljö kan samsas.

Skogspolitiken och EU

Inom EU ska Sveriges rätt att besluta över frågor som rör landets skog värnas. I ett tidigare förslag från regeringen ingick EUs mål för biodiversitet som Sverige skulle ta hänsyn till.

Om vissa jakt- och viltvårdsfrågor

Med tillkännagivandet vill riksdagen få regeringen att inrätta en ny myndighet för viltvård och uppmanar även till en utredning av jaktlagen. Regeringens position är att de frågorna ska hanteras av Naturvårdsverket. 

Riksdagsåret 2014/15

Om naturvårdsdirektivet

Regeringen uppmanas påverka EU så att klassificering av hotade djur och arter kan avgöras i Sverige. Regeringen: det innebär en sänkning av ambitionsnivån.

Om selektiv jakt på varg

Tillkännagivandet innebär att vargjakt ska tillåtas på vissa villkor. Regeringen menar att vargen är en hotad art enligt EU och ska skyddas.

Översyn av strandskyddet

Byggande i strandläge ska underlättas. Regeringen vill utreda redan konsekvenserna av fattade beslut innan positionerna för hus på stränder flyttas fram.

Om viltmyndighet

Riksdagen tillkännager att regeringen ska inrätta ny myndighet för vilt. Regeringen ville egentligen inte det utan hävdade att viltförvaltning ska förbli Naturvårdsverkets ansvar.

Prioritering av områden för sanering av mark

Prioritera mark där det ska byggas, tillkännager riksdagsmajoriteten. Regeringen anser att sanering ska göras där det ger mest miljönytta.

Om livsmedelskontroll

Minska antalet förlägganden vid livsmedelskontroll. Regeringen anser att arbete i den riktningen redan pågår.

Om regelförenkling

Ska underlätta för företagande och även ge bättre matvanor. Regeringen anser sig ha gett Livsmedelsverket i uppgift att göra just det, redan innan tillkännagivandet gjordes.

Kartläggning av livsmedelsföretagens myndighetskontakter

Ska förhoppningsvis ge färre regler. Regeringen menar att det här också ingår i redan beslutat uppdrag till Livsmedelsverket.

Senaste nytt från Sveriges Natur direkt i ditt flöde Följ oss på X