Östersjöns djupbottnar tömda på fosfor

Östersjöns djupbottnar tömda på fosfor

Ny forskning visar att förråden av fosfor i Östersjöns djupbottnar är i stort sett uttömda. I stället finns fosforn i den fria vattenmassan, där den bidrar till övergödning och algblomning. Ska vi rädda Östersjön krävs massiva intrång av syrerikt saltvatten till djuphålorna, så att fosforn kan bindas vid botten igen.

Sedan lång tid tillbaka läcker Östersjöns syrefria djupbottnar ut sitt förråd av fosfor. Det frigörs ur bottensedimenten och hamnar i vattenmassan. En del av det når ytvattnet och bidrar då till övergödning och algblomning. Nu kan forskare från IVL visa att fosforförrådet i bottensedimenten i stort sett är uttömda. Istället finns merparten av fosforn i den fria vattenmassan.

– Den goda nyheten är att i stort sett kan det inte komma upp mer fosfor ur djupbottnarna, det finns inget kvar som kan läcka, säger Mikael Malmaeus, forskare vid IVL. Det som fortfarande finns kvar nere i sedimenten är så hårt bundet att det kommer att stanna där.

Den dåliga nyheten är att det finns så mycket fosfor den fria vattenmassan, och att det lär fortsätta vara så under lång tid. Det mesta av fosforn finns dock under saltvattensprångskiktet (haloklinen) på under 70 meters djup. Men genom omblandning kommer en del upp till ytvattnet, där det bidrar till algblomningar.

LÄS MER om forskningen

– Fosforhalterna är höga både över och under haloklinen, säger Mikael Malmaeus. Men om fosforn ska kunna försvinna krävs att det når ytvattnet och så småningom via havsströmmarna kan lämna innanhavet genom Öresund.

Det som skulle kunna förbättra situationen är ett stort saltvattenintrång med inflöde av tungt och salt men syrerikt vatten ned till djuphålorna. I syresatta bottensediment binds nämligen fosforn kemiskt. Men på senare år har saltvattenintrången blivit allt färre. Det är oklart vad detta beror på, slumpen eller klimatförändringar? Ingen vet riktigt.

Merparten av fosfortillförseln till Östersjön kommer från omgivande landområden, även om den fosfor som lagrats i bottensedimenten sedan tidigare bidrar.

– Vi måste fortsätta minska tillflödet av fosfor från land, säger Mikael Malmaeus. Men en förutsättning för att insatserna för minskad närsaltstillförsel ska ge en önskvärd effekt inom överskådlig tid är förbättrade syreförhållanden i bottenvattnet.

LÄS OM situationen för torsken i Östersjön

Senaste nytt från Sveriges Natur direkt i ditt flöde Följ oss på Twitter
Annons