Annons
Kritik mot att rå palmolja väntas ersätta PFAD

Palmplantor vid ett av palmoljebolaget Olams växthus i Gabon. Foto: Jonas Gratzer

Kritik mot att rå palmolja väntas ersätta PFAD

Regeringens nya förslag för att driva bort palmoljeprodukten PFAD från svenska biodrivmedel möts av vitt skilda reaktioner. Mest kontroversiellt är att produkten på kort sikt bedöms ersättas av rå palmolja.

Striden om palmoljederivatet PFAD:s vara eller icke vara i svenska biodrivmedel gick förra veckan ett steg längre, då berörda myndigheter, företag och organisationer i sina remissvar gav sin syn på regeringens nya förslag att ändra biodrivmedlens hållbarhetskriterier. Utkastet får betydligt mindre kritik än det förra, men möts fortfarande av oro – framförallt för att regeringen här bedömer att biodrivmedel på rå palmolja nu kan öka.

Sveriges Natur uppmärksammade i september 2016 hur PFAD, en oätlig produkt som uppstår vid tillverkningen av palmolja, var på väg att ta över som råvara för Sveriges biodrivmedel. Undersökningen på den indonesiska ön Sumatra visade hur PFAD, som inte spåras till odlingsorten, kan komma från skövlad regnskog, vilket utsätter både lokalbefolkning, natur och klimat för stor risk. Samtidigt klassificeras produkten i Sverige som avfall, vilket innebär att den har fått skatterabatter som överskridit 1,5 miljarder kronor per år.

I november gav riksdagen regeringen rätt att bestämma om en råvara är avfall eller inte. Ett första utkast till nya kriterier, vilka skulle klassificera om PFAD, fick hård kritik för dess otydlighet och brist på konsekvensanalys. En av de mest kontroversiella punkterna i det utkastet är analysen att det nu kan bli brist på biodieseln HVO. För samtidigt som den främsta råvaran, PFAD, tvingas från marknaden kommer efterfrågan öka, då en ny lag träder i kraft i juli som kräver högre inblandning av biodiesel i fossil diesel. För att fylla tomrummet bedömer regeringen att rå palmolja kommer att ta över som råvara.

Läs mer: Riksdagen röstade för stopp för palmolja i biodiesel

De mest upprörda reaktionerna på detta kommer från landets buss- och transportföretag. Med hjälp av HVO har de till stor del ställt om till fossilfri trafik de senaste åren. Nu står de inför ett val mellan biodiesel på rå palmolja eller fossil diesel, vilket i vissa fall skulle innebära omförhandling av mångåriga avtal.

”Inget av dessa alternativ är något som Svensk Kollektivtrafiks medlemmar önskar. Förslaget skulle innebära ökade kostnader och ökad klimatpåverkan, samt riskera leda till minskat utbud av kollektivtrafik, och att kollektivt resande överförs till personbil”, skriver Svensk Kollektivtrafik i sitt remissvar.

En medlem, Region Skåne – som redan förbjudit PFAD i sin kollektivtrafik – ger däremot utkastet sitt fulla stöd.

”Region Skåne vill inte vara med och bidra till skövling av regnskog och omvandling av torvmarken”, skriver de i sitt remissvar.

Sveriges Åkeriföretag poängterar också att ur ett klimatperspektiv är nettoutsläppen det viktiga, inte om somliga företag klarar av att köra hundra procent fossilfritt. Knäckfrågan är däremot analysen att rå palmolja på kort sikt kan komma att ta över som råvara för HVO.

Gröna Bilister anser att detta är acceptabelt eftersom palmolja, till skillnad från PFAD, är spårbar till odlingsnivå. Andra menar att implementeringen av de nya kriterierna ska skjutas upp eftersom arbetet pågår för att säkra spårbarheten för PFAD. Regelrådet hävdar helt sonika att konsekvensutredningen är otillräcklig. Bland annat för att tillräcklig hänsyn inte tas till inblandade företag – en åsikt Svenskt Näringsliv håller med om – men också för att den inte presenterar några alternativ till ökad palmoljekonsumtion. Både etanolproducenten SEKAB och Svenska Bioenergiföreningen ser potential för andra råvaror att ta över, som till exempel raps.

På längre sikt råder det rörande enighet om att det bör ske en övergång till svenska, hållbara råvaror. Men betydligt starkare stöd för detta efterfrågas. Mindre detaljstyrning från regeringen, för att motverka konstant lobbying mellan olika råvaror. Och 2030-sekretariatet ropar efter skarpare krav även på fossila bränslen, inte bara för biobränslen.

”Om kraven ensidigt skärps och blir allt mer detaljerade för biodrivmedlen, så stärks de fossila drivmedlens konkurrenskraft gentemot de biobaserade vilket knappast kan vara regeringens avsikt”, skriver de.

Sveriges Natur granskar palmoljan:

Palmolja – snart på en mack nära dig

HVO-diesel utan palmolja på väg att ta slut

Regeringen kan stoppa palmolja i biodiesel

De hjälper bolaget som slåss för palmoljeprodukt

Alliansen försöker skjuta upp stopp för palmoljeprodukt i biodiesel

SD avgör palmoljestriden

Senaste nytt från Sveriges Natur direkt i ditt flöde Följ oss på X