Annons
Kommun ignorerar farlig soptipp

Kommun ignorerar farlig soptipp

Bränder, förhöjd blyhalt i vatten, plastpåsar som flyger iväg och närboende som inte kan vara ute i trädgården på grund av lukt och damm. Så har det varit i området kring Alwex Recycling i Gottåsa i flera år, trots att miljötillståndet kräver omedelbara åtgärder. Nu har ärendet hamnat hos mark- och miljödomstolen i Växjö.

– Vid viss väderlek luktar det så mycket att de som bor nära inte kan vara ute. Och ibland ryker det så att det inte går att hänga tvätten ute, berättar Håkan Johansson.

Han bor i Skörda i Alvesta kommun. I Gottåsa alldeles i närheten finns sedan år 2012 en återvinningsanläggning, Alwex Recycling. Där hanteras tiotusentals ton restprodukter från sågverk, industrier och lantbruk, som plast av olika slag, elektronikskrot, elkablar och tryckimpregnerat virke. En del av det klassas som farligt avfall.

Dammet som ryker orsakas av vad som händer på anläggningen efter att avfallet tagits emot. Först sorteras det och sedan krossas och mals till fina partiklar. Det är de som dammar, enligt Håkan Johansson.

Nedskräpningen är också omfattande. Vid blåsigt väder flyger plastbitar ut från anläggningen. Så här skriver miljöinspektör Susanne Leijon från Alvesta kommun i augusti 2016 angående en person som kontaktat kommunen: ”Han hade fått en stor bit plast inflygande i bilrutan och det hade kunnat gå illa”. Susanne Leijon konstaterar också: ” Det hänger mycket plast i träden utanför ert område som blåser omkring”.

Enligt miljötillståndet ska åtgärder vidtas så snart lukt, damning och vindspridning av avfall uppstår. Omedelbart är ordet som nämns i dokumentet från 2012. Men enligt ett protokoll från en miljöinspektion i juni 2017 har företaget inte kommit längre än att det ska titta på olika åtgärder som kan motverka nedskräpning och damning. Och år 2018 kvarstår problemen förutom de dagar när snön ligger som ett skyddande lager över det som kan damma och blåsa iväg, enligt Håkan Johansson.

Bly i vattnet

Föroreningar är också ett problem. Höga halter av bly och kvicksilver uppmätts i dagvattendammen på återvinningsanläggningen. Halten av kadmium, zink och koppar har också varit mångfalt högre än riktvärdet. År 2015 skickades till exempel ett vattenprov iväg från företaget, som efter analys hos laboratoriet i Linköping visade på värden mångfalt ovanför riktvärdet för den aktuella dammen. Halten var så hög att de ansvariga på Alwex Recycling ville verifiera att det inte handlade om ett misstag. Ytterligare ett prov skickades till Linköping. Det visade bland annat en blyhalt på 160 mikrogram per liter vatten, att jämföra med gränsvärdet 14 mikrogram per liter. För zink var halten uppe i 2400 mikrogram per liter, nästan 100 gånger gränsvärdet på 30 mikrogram per liter, för att bara nämna några föroreningar.

– Vattnet rinner vidare ut i Mörrumsåns vattensystem som är känt för sitt laxfiske. Och ungefär hundra meter finns ett vattenskyddsområde, konstaterar Håkan Johansson.

Efter att åtgärder vidtagits sjönk halterna enligt en mätning år 2016. Men i april år 2017 var värdena ovanför gränsen igen, med en blyhalt nästan lika hög som under 2015.

Företaget har rätt att hantera blybatterier på området och där finns också kablar som innehåller koppar och kretskort som innehåller ännu fler metaller. Enligt en mätning av material från Alwex Recyclings verksamhet återfinns flera av de ämnen som uppmätts i vattnet, även där i halter ovanför riktvärdet. Men företagets förklaring till de förhöjda värdena är att vattnet i dammen förorenats av det som finns i marken sedan tidigare. Betongfabriken som fanns här förut skulle förklara utsläppen.

Cancerogena kolväten

I mätningen av material från företaget finns också anmärkningsvärt hög halt av cancerogena polyaromatiska kolväten, konstaterar Alvesta kommun i ett dokument från år 2014. Och enligt en inlaga som Håkan Johansson och en annan närboende skickat till kommunen står det att fem personer i området drabbats av cancer. Det är tio gånger vad som motsvarar genomsnittet för gruppen, har brevskrivarna räknat ut. ”Många av de cancerogena material och föreningar som förvaras inom området sprids via luft mark vatten och/eller vid brand till omgivningen”, står det i inlagan.

Återkommande bränder är ytterligare ett problem. Brandröken har legat tät över närområdet, under 2016 hela nio gånger. I augusti det året brann det i två dagar. Bränslet som lagrades hade självantänt.

Håkan Johansson och andra grannar har vid upprepade tillfällen besökt Alwex Recyclings område och då också sett impregnerat virke ligga direkt på backen och under bar himmel, det trots att det enligt miljötillståndet ska ligga på en hård yta för att hindra att farliga ämnen rinner ut i marken med regnvattnet. På fotografier tagna från området framgår också att farligt avfall i form av elektronik och elkablar förvaras under bar himmel och på bar backe.

Svarar inte på frågor

Kommunen kunde ha ställt hårdare krav, anser nu de närboende och har satt igång en juridisk process. Från Naturvårdsverkets sida tycker Helene Lindqvist handläggare på kretsloppsenheten, att om företaget bryter mot kraven i tillståndet så är det allvarligt. För kommunen som är tillsynsmyndighet kan ställa krav för att komma till rätta med problemen.  Att det går till som i Gottåsa är inte unikt, men ovanligt.

Varför kommunen låtit det hela fortgå under så lång tid vill ingen från Alvesta kommun svara på. Miljöinspektör Rebecca Winberg, miljö- och hälsoskyddsinspektör hänvisar till den rättsliga prövning som väntar. Framöver ska mark- och miljödomstolen i Växjö prova ärendet.

Från moderbolaget Alwex Transport svarar miljö- och kvalitetschefen Ingegerd Svensson att företaget redan avvisat klagomålen från de närboende.

– Vi kan säga som så att vi inte håller med dem som klagar men vi vill inte kommentera det ytterligare, säger Ingegerd Svensson.

Senaste nytt från Sveriges Natur direkt i ditt flöde Följ oss på X