Holmen säljer skogar som skulle skyddas

Holmen säljer skogar som skulle skyddas

Holmen har tillsammans med de andra stora skogsbolagen lovat att inte avverka de skogar som har högst naturvärden. Men nu säljer Holmen områden som tidigare varit frivilligt undantagna från skogsbruk.
– Det här visar det ohållbara i att riksdagens miljömål bygger på frivilliga avsättningar, utan att vi vet hur länge de varar, säger Malin Sahlin på Naturskyddsföreningen.

”10 obebyggda skogsfastigheter, enastående vackert belägna” står det i annonsen på Hemnet. Skogsbolaget Holmen har lagt ut drygt 7 000 hektar skog i nordvästra Jämtland för försäljning. Området som kallas Björkvattnet består till stor del av sammanhängande gamla naturskogar. Ungefär hälften av den produktiva marken har höga naturvärden enligt Holmen, och därför har bolaget undantagit stora delar från skogsbruk. Men detta skydd upphör att gälla om marken säljs.

− Det här visar tydligt problemet med bristande transparens, kvalitet och långsiktighet i de frivilliga avsättningarna. De räknas in som en viktig komponent för att nå miljökvalitetsmålet Levande skogar, trots att vi inte vet var de ligger eller vad de innehåller, säger Malin Sahlin som är sakkunnig i skogsfrågor på Naturskyddsföreningen.

350 000 hektar ska skyddas

Fram till 2020 ska ytterligare 350 000 hektar skog skyddas i Sverige, för att hjälpa skogens många hotade arter att överleva, för att säkra ekosystemens funktioner och för att människor ska kunna njuta av levande skogar. Knappt hälften av den här arealen ska skyddas med statliga pengar och resten ska de svenska skogsägarna frivilligt avstå från att bruka. Alla stora skogsbolag är anslutna till skogscertifieringen FSC, där ett av kraven är att avsätta minst fem procent av skogsmarken. Om nu Holmen säljer sina frivilliga avsättningar i Björkvattnet så kommer de att undanta lika mycket mark någon annanstans för att nå upp till sina fem procent, förklarar Sören Pettersson som är VD för Holmen skog.

− Vad är det som säger att det skulle vara mindre nytta med frivilliga avsättningar i ett nytt område? frågar sig Sören Pettersson.

Men myndigheter och beslutsfattare måste kunna räkna över tid på vad som är undantaget från skogsbruk för att veta om vi når miljökvalitetsmålen, menar Malin Sahlin.

− Håller man på och flyttar runt de avsatta områdena i landskapet så är det svårt att veta vad de har för långsiktig funktion för biologisk mångfald, säger hon.

Sören Pettersson på Holmen vänder sig emot beskrivningen ”flytta runt”.

− Vi pratar om 7000 hektar i förhållande till hela vårt skogsinnehav på1,3 miljoner hektar. Jag vill inte kalla det att vi flyttar våra frivilliga avsättningar.

Test av marknaden

Samtidigt är detta en av de största svenska skogsaffärerna på många år och till Dagens Industri har Holmen sagt att den är ett test av marknaden. Om försäljningen faller väl ut skulle den kunna följas av fler. Skälet som Holmen anger är att de vill flytta sitt skogsinnehav närmare industrierna vid kusten.

Olle Höjer som är sakkunnig för skydd av landmiljöer vid Naturvårdsverket ser det som en försvårande faktor i miljömålsarbetet om stora frivilliga avsättningar flyttas och säljs för potentiell avverkning.

­− Vi har föreslagit att regeringen överväger ett nationellt register för frivilliga avsättningar. Om vi ska bygga grön infrastruktur och bevarande delvis på frivilliga avsättningar så är ju första steget att vi vet var de finns, vilka kvalitéer de har och deras faktiska varaktighet.

LÄS OCKSÅ: Sveaskogs ekoparker avverkas allt fortare

LÄS OCKSÅ: Svenskt skogsbruk – ett storskaligt felsteg?

Följ också debatten om skogen på Sveriges naturs debattsida:

Opinion
Vill du skriva en debattartikel? Mejla vår redaktör Malin Crona.
Senaste nytt från Sveriges Natur direkt i ditt flöde Följ oss på X