Det ska bli billigare och enklare att sätta upp solceller på villataket.

ROT-avdrag för solel

De statliga stöden till privatpersoner som vill sätta upp solceller på taket förenklas i ett nytt förslag från Energimyndigheten. Syftet är att det ska bli mer fart på utbyggnaden av solel i Sverige.

Energimyndigheten föreslår att det statliga solcellsstödet, som varit krångligt att få och dragits med långa väntetider innan stödet kunnat betalas ut, tas bort för privatpersoner och ersätts med ett särskilt ROT-avdrag för installation av solceller. Myndigheten lanserar idén i en redovisning av ett regeringsuppdrag om att ta fram en strategi för ökad användning av solel. Målsättningen är att solelen ska svara för mellan 5 och 10 procent av elproduktion i Sverige till 2040.

Förslaget går ut på att de statliga solelstödet tas bort för småproducenter (men kvarstår för större anläggningar). För att kompensera privatpersoner som installerar solel föreslås ett särskilt solROT-avdrag på 50 procent av installationskostnaden (det vanliga ROT-avdrag är på max 30 procent). Förslaget skulle innebära en minskning av den totala investeringskostnaden på cirka 15 procent för villaägaren. Enligt myndighetens beräkningar innebär det ungefär samma stödnivå som i dagens system.

Solelanläggningar med mindre än 68 kW effekt undantas enligt förslaget också från elcertifikatsystemet, som är ganska krångligt att hantera för små anläggningar. För att kompensera detta föreslås en höjning av skattereduktionen för den solel som levereras ut till elnätet, från dagens 60 öre per kWh till 80 öre.

Energimyndigheten föreslår också att man gör om det omdiskuterade systemet med energiskatt på stora solelanläggningar, över 255 kW. Istället för en sådan maxgräns per juridisk person (företag) föreslås en maxgräns per anslutningspunkt (stället där strömmen matas ut på elnätet). Det innebär att ett företag eller en kommun kommer att kunna ha flera större anläggningar utan att behöva betala energiskatt för både den solel man konsumerar själv eller skickar ut på elnätet.

Senaste nytt från Sveriges Natur direkt i ditt flöde Följ oss på X