Annons
Skärpta naturhänsyn i de nya FSC-reglerna

Mellanbergsmyrorna - Ett hygge på FSC-certiferade SCAs mark som väckte stor uppståndelse för några år sedan. De många brotten mot FSC-reglerna på hygget ledde till certifikatet för bolagets hela skogsinnehav i Sverige ifrågasattes.

Skärpta naturhänsyn i de nya FSC-reglerna

Ett förslag till en ny svensk FSC-standard för hållbart skogsbruk är nu ute på remiss. Kraven på miljö- och naturhänsyn i skogsbruket har skärpts, men är det tillräckligt?

Nu är svenska FSCs nya standard för certifierat skogsbruk ute på remiss bland intressenter och medlemmar. Jämfört med de gamla reglerna läggs större fokus på social hållbarhet. Men även miljökraven skärps. Utöver de fem procent av skogsinnehavet på produktiv mark som sedan tidigare ska avsättas för naturskydd ska enligt det nya förslaget ytterligare fem procent avsättas eller ha ett anpassat brukande. Detta brukande kan innebära förstärkta naturhänsyn, olika naturvårdsåtgärder, kontinuitetsskogsbruk eller olika sociala hänsyn.

Kraven på främmande trädslag förtydligas. Det krävs nu en omfattande riskprövning för att nyetablering av främmande trädslag ska tillåtas.

Kraven skärps också vad gäller kraven på utbildning och ”kalibrering” hos dem som ska utföra naturvärdesbedömningar i skogen, exempelvis i arbetet med att spåra upp och inventera nyckelbiotoper.

Nya krav ställs också på ökade naturhänsyn på stora hyggen, hänsynstagandet till vedlevande insekter och fåglar med mera. Åtgärder för rödlistade arter ska stå i proportion till arternas hotkategori. Hänsyn ska också tas till skogsarter som är upptagna i EU:s artskyddsförordning. Lövträd ska gynnas, lövandelen i bestånden ska vara minst tio procent generellt. Lövträd ska också väljas i större omfattning vid skapandet av högstubbar och för att skapa stående död ved i skogen. Kraven på att minimera körskador vid avverkning har också skärpts.

Det är medlemmarna i svenska FSC som tagit fram det nya standardförslaget. Efter det att remisstiden gått ut kommer organisationens styrelse att fatta beslut om den nya standarden och skicka den vidare till internationella FSC för godkännande. Men remissrundan är öppen för alla intresserade. Förslaget finns att ladda ner här, tillsammans med ett formulär för dina synpunkter. Svenska FSC vill ha in synpunkterna senast den 21 november.

Hur mycket bättre är då det nya standardförslaget?

Frågan går först till Per Larsson, skogsexpert på WWF:

Per-larsson-wwf
Per Larsson, skogsexpert på WWF.

– Vi tycker att det finns en hel del tydliga nyheter och utvecklade krav som helt klart bidrar till att höja naturvårdsambitionerna hos certifierade skogsbrukare. Det nya kravet på minst fem procents ytterligare avsättningar, eller att man sköter skogen på ett annat sätt med stark fokus på miljö och sociala värden, är en stor nyhet. De utvecklade kraven på naturvårdshänsyn på hyggen, och då särskilt på större hyggen, är också positivt. Standardförslaget är också betydligt mer utvecklat vad gäller skydd av hotade och rödlistade  arter. Det innehåller också helt ny planeringsmodell för samexistensen mellan renskötsel och skogsbruk, vilket också kan få positiva effekter för naturvården. Tydligare och mer omfattande krav kring landskapsplanering och landskapsperspektiv är också bra, liksom kraven på ökad lövinblandning. Förslaget innehåller också mer krav om vatten och hänsyn till vattenmiljöer. Det finns också hårdare restriktioner för främmande trädslag. Totalt sett är det ett rejält kliv framåt vad gäller naturvårdsambitionerna. Saker som var svagheter tidigare har också rättats till.

Samma fråga går också till Jonas Rudberg, skogssakkunnig hos Naturskyddsföreningen:

Hur mycket bättre är den nya FSC-standarden?

Jonas Rudberg, skogssakkunnig, Naturskyddsföreningen.
Jonas Rudberg, skogssakkunnig, Naturskyddsföreningen.

– Lite bättre är den. Striktare skydd för vissa fågelarter i skogen, bland annat genom att hänsyn enligt Artskyddsförordningen skrivs in i standarden. Dessutom ska större arealer än förr tas undan från trakthyggesbruk. Det är ett steg framåt. Men så länge vi har en skogspolitik som i praktiken prioriterar produktion före miljö kommer skogsbruket i Sverige tyvärr inte att vara hållbart.

Kommer Naturskyddsföreningen att ompröva sin medverkan i svenska FSC nu?

– Det är alldeles för tidigt att spekulera om. Det kommer i så fall att bli en fråga för Naturskyddsföreningens styrelse.

Senaste nytt från Sveriges Natur direkt i ditt flöde Följ oss på X