Öringar får i sig höga medicindoser

Studien visade att rovdjur som öring och näbbdjur får i sig höga doser medicin.

Öringar får i sig höga medicindoser

Forskare har upptäckt spår av över 60 läkemedel i vattenlevande insekter och spindlar vid sex vattendrag i Australien. I en del fall var koncentrationerna så höga att rovdjur som öring och näbbdjur kunde få i sig motsvarande en halv dagsdos för människor.

Forskare från Umeå universitet och SLU har deltagit i det internationella teamet som publicerar sina resultat i tidskriften Nature Communications. Antibiotika, antidepressiva läkemedel och antihistaminer är några av läkemedlen.

Användningen av läkemedel ökar över hela världen. De hamnar i vattendrag och förs vidare ut i ekosystemen.

– Vi fokuserade vår studie på spindlar som lever nära vattendrag eftersom de bygger sina nät i och över strömmar och livnär sig på insekter som först lever som larver i vattnet men sedan kläcks till flygande vuxna, säger sötvattenekolog Erinn Richmond, Monash University i Australien, som lett studien.

69 olika läkemedelsföreningar

Forskargruppen tog prover i sex vattendrag i och omkring Melbourne i Australien. I vävnadsanalyserna upptäcktes 69 olika läkemedelsföreningar i vattenlevande insekter och 66 läkemedel i spindlarna. Läkemedelskoncentrationerna var högst hos insekterna som samlades in nedströms avloppsreningsverket. I genomsnitt var koncentrationer vid dessa ställen tio till hundra gånger högre än på mindre förorenade ställen.

En av de undersökta spindlarna, Neriene peltata med det svenska namnet kvistbaldakinspindel. Foto: Marcus Östman

– Vi hittade läkemedel i varje insekt och spindel som vi testade, inklusive de som samlades i Dandenong Ranges National Park. Även denna till synes orörda plats var förorenad, säger Jerker Fick, forskare i kemi vid Umeå universitet, som varit med och analyserat insekts- och spindelproverna.

I vattendragen lever två rovdjur som till största del livnär sig av vattenlevande insekter: näbbdjur och öring. Genom att jämföra koncentrationer av läkemedel som hittades i insekter med dessa rovdjurs kända födointag kunde forskarteamet uppskatta deras exponering av läkemedel.

Halv mänsklig dagsdos

– Rovdjur i bäckar som påverkats av avloppsvatten kan utsättas för nivåer av läkemedel motsvarande en halv mänsklig dagsdos bara genom födan. Tidigare har man enbart baserat riskanalyser på uppmätta vattenkoncentrationer, något som vår studie visar att vi måste förändra, säger Tomas Brodin, professor i akvatisk ekologi vid SLU i Umeå.

En globalt vanlig vattenlevande insekt är flicksländelarven och den fanns med bland de insekter som testades.

– Liknande insekter finns i sötvatten över hela världen och det betyder att detta inte ett problem specifikt för Australien. Våra resultat är representativa för vad som sannolikt händer överallt där människor använder läkemedel, säger Erinn Richmond.

För att öka kunskapen kring spridningen av läkemedelsresterna är tre av forskarna involverade i ett forskarhjälpprojektet Spindeljakten. Projektet syftar till att samla och analysera spindlar och ett motsvarande vattenprov, taget nära fångstplatsen. Det startade som ett direkt svar på de första preliminära resultaten i denna studie.

– Med hjälp från 30 skolor över hela Sverige hoppas vi få en bättre bild av förekomsten av läkemedelsrester i spindlar i svenska vatten, säger Jerker Fick.

Läs originalartikeln i Nature Communications

LÄS MER: Läkare vill stoppa utskrivning av miljöfarlig medicin

Senaste nytt från Sveriges Natur direkt i ditt flöde Följ oss på Twitter